Till innehållet

Skolnämnden i korthet - januari 2024

På skolnämndens sammanträde den 11 januari 2024 fattades beslut om nya principer för skolval och en ny kompetensförsörjningsplan klubbades igenom.

Fastställande av principer för skolval

Skolförvaltningen har tagit fram förslag på regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Ambitionen med förslaget är att öka förutsägbarheten och rättssäkerheten, och att säkerställa en likvärdig hantering i kommunen. Förslaget bygger på analys av rättslig praxis, nuvarande och förväntat elevunderlag, samt skolans struktur och utbildningskapacitet i Kristinehamns kommun.

Skolförvaltningens sammantagna bedömning är att urvalskriterierna syskonförtur F-3, relativ närhet, absolut närhet och lottning alla är objektiva, sakliga och icke-diskriminerande kriterier. Dessa kriterier tillsammans med definitionen av närhetsprincipen skapar ökad förutsägbarhet för vårdnadshavare och elever inför kommande års skolplaceringar. Ur ett barnperspektiv handlar regelverket om att göra det så bra som möjligt för alla barn i Kristinehamns kommun. Eftersom många vårdnadshavare önskar en skola nära hemmet har definitionen för närhetsprincipen förstärkts. 

Kompetensförsörjningsplan

För att kunna säkerställa att man fokuserar på rätt aktiviteter när det kommer till kompetensförsörjningen inom skolan fattar nämnden beslut om att anta en kompetensförsörjningsplan. I kompetensförsörjningsplanen för 2024-2025 konstaterar skolförvaltningen att bristyrket i skolan är grundskollärare och att nyckelkompetensen bland lärare och chefer är ledarskap. I kompetensförsörjningsplanen står aktiviteter som syftar till att ge resultat både för bristyrket och nyckelkompetensen.

Övriga ärenden

Övriga ärenden som behandlades var ny samverkansstruktur för gymnasie- och vuxenutbildning i Värmland och informationsärenden från skolförvaltningen. 

Vill du veta mer?

Här hittar du protokoll från skolnämnden.