Till innehållet

Kvävedioxid

Mätning av kvävedioxid gjordes år 2013 på Västerlånggatan 33 med direktvisande instrument. Mätplatsen valdes ut efter luftkvalitetsförordningens kriterier för mätning i tätortsmiljö – en plats där många går förbi och där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna. Västerlånggatan med höga hus på båda sidorna är en sådan miljö. 

Årsmedeldygnstrafiken (ett genomsnittligt värde på det antal fordon som kan förväntas på en vägsträcka under ett dygn) vid mätstationen var 4200 i början av året, men ändrades under sommaren när Kungsgatan stängdes av i ena riktningen. Det medförde en ökning av trafikmängden på Västerlånggatan, och årsmedeldygnstrafiken beräknades då till strax över 6000 fordon per dygn. 

Miljökvalitetsnormer

Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i luftkvalitetsförordningen. Normerna är gränsvärdesnormer som är bindande enligt lagstiftningen.

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid är:

  • 90 mikrogram per kubikmeter luft som timmedelvärde, får överskridas 175 timmar per år.

  • 60 mikrogram per kubikmeter luft som dygnsmedelvärde, får överskridas sju dygn per år.

  • 40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde.

Utvärdering av kvävedioxidmätning 2013

 

 I diagrammet kan du se hur kvävedioxidhalten varierade under hela året 2013. Det syns tydligt att kvävedioxidutsläppet är högre under vinterhalvåret, vilket är kopplat till exempelvis kallstarter, vedeldning och eventuell tomgångskörning. Det totala årsmedelvärdet för 2013 blev 13 mikrogram per kubikmeter, vilket innebär att miljökvalitetsnormen inte överskreds någon gång. 

Den blåa linjen är kvävedioxidhaltens timmedelvärde som ska jämföras med det blåa strecket vid 90 mikrogram. Det är miljökvalitetsnormen som får överskridas 175 gånger per år. Under mätningen 2013 överskreds värdet tio gånger. 

De röda prickarna är dygnsmedelvärden, dessa ska jämföras med det röda strecket som är miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden. Denna norm får överskridas sju dygn per år, och under mätningen 2013 överskreds inte normen någon gång. 

Sammantaget innebär det här att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte överträddes under 2013.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".