Till innehållet

Medborgardialog

Kristinehamns kommun arbetar med olika former av medborgardialog för att göra Kristinehamns medborgare delaktiga. Politikerna i Kristinehamn har beslutat att medborgardialog är en viktig del i kommunens styr-och beslutprocess.

Det finns olika former för medborgarna att vara delaktiga. Ett exempel är att skicka in ett Kristinehamnsförslag.

Ibland genomförs medborgardialoger med särskilda teman. Du kan se aktuella medborgardialoger nedan:

Relationerna mellan kommunen och föreningslivet

Kristinehamns kommun har under 2019-2020 genomfört en medborgardialog med fokus på relationerna mellan kommunen och föreningslivet – nu har vi sammanställt perspektiven som kommit in i en rapport som finns att ladda ner här: Perspektivrapport.pdf

Medborgardialogen har genomförts utifrån Kristinehamns kommuns deltagande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nätverk. Under hösten 2020 har föreningsaktiva och allmänhet haft möjlighet att skicka in sina perspektiv på relationerna mellan kommunen och föreningslivet via en e-tjänst på kommunens hemsida. Vi har också genomfört intervjuer i frågan med förtroendevalda, tjänstepersoner som handlägger föreningsfrågor, förvaltningschefer och nyckelfunktioner så som ekonomichef och fastighetsförvaltare. Ett 70-tal personer har lämnat in sina perspektiv. 

Nästa steg i medborgardialogen är att ordna digitala samtal mellan aktörer som representerar de olika perspektiven. Enskilda aktörer kan bära på flera olika perspektiv, precis som flera olika aktörer kan dela ett perspektiv. Förhoppningen är att deltagarna tillsammans kan komma på lösningar på problem eller förslag på fortsatt utveckling.

Fisktorget är identifierad som en mötesplats med potential i Visionen för Kristinehamns stadskärna. Det är en strategiskt viktig plats som knyter ihop stadskärnan och kvarteret Vågen med Stadsparken. Vi vill höja platsens status genom att skapa en vattennära torgmiljö, kantad av historisk bebyggelse.

Medborgardialogen är en del av en förstudie för att ta reda på hur medborgarna i Kristinehamn vill att platsen ska användas. Arbetet med Fisktorget kommer genomföras någon gång mellan 2023-2030.

Medborgardialogen genomförs i två delar:

Del 1. Hölls 10 oktober 2020. Representanter från Kristinehamns kommun fanns då på plats på Fisktorget med papper, pennor, inspirationsbilder med mera för att samla in medborgarnas synpunker.

Del 2. Tanken från början var att vi skulle presenterar svaren från medborgadialogen på Kungsgatan i samband med skyltsöndagen 29 november. Men på grund av det rådande Coronaläget kommer vi istället presentera en digital presentation i början av 2021.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".