Till innehållet

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd - mars 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 27 mars 2024.

Politiskt initiativ: Aktivitetsplikt 

Under nämndsammanträdet inkom ordförande Samuel Carlén (S) och ledamöterna Lena Wollert Holmberg (V) och Marianne Bodin (MP) med följande gemensamma politiska initiativ:

Ekonomiskt bistånd är den sista utvägen för många utsatta individer i samhället för att klara sin försörjning och en viktig del av välfärdssystemet. Dock är tanken bakom stödet att man endast ska ansöka om och uppbära det under en begränsad tid. Det går dock att konstatera att perioden för ekonomiskt bistånd har ökat och även kostnaderna. Mot bakgrund av ovan så föreslår den politiska majoriteten i nämnden för arbete, kompetens och välfärd att: 

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd uppdrar till förvaltningen att: 

1. Utreda införandet av aktivitetsplikt som uppbär försörjningsstöd i Kristinehamn.

2. Utredningen behöver:

  • Belysa vad som krävs i enlighet med gällande lagstiftning för att införa aktivitetsplikt för arbetsföra personer som uppbär försörjningsstöd. 
  • Belysa vad den statliga utredning benämnd Uppdrag att utreda aktivitetsplikt i heltidsaktiviteter för rätt till försörjningsstöd (S 2022: E) som kommer att presenteras den 5 april kommer att föreslå. 
  • Utreda gränssnittet gentemot befintliga arbetsmarknadsinsatser. 
  • Göra en utförlig omvärldsbevakning kring andra kommuner som har genomfört initiativ av liknande slag.
  • Föreslå konkreta förfaringssätt för införande av aktivitetsplikt i Kristinehamns kommun, exempelvis vad gäller målgrupp och urval, arbetssätt, insatser, uppföljning, progressionsmätning, organisation, roller och kostnader

3. Utredningen skall påvisa en bedömning av hur lång tid som förvaltningen behöver för att kunna införa en aktivitetsplikt för individer som uppbär försörjningsstöd i Kristinehamn. 

4. Utredningen skall redovisas till nämndens sammanträde i oktober 2024 med muntlig delredovisning i augusti. 

En enig nämnd beslutade att anta det politiska initiativet.  

 

Politiskt initiativ: Kompetensbehovsplan 

Under nämndsammanträdet inkom ordförande Samuel Carlén (S) och ledamöterna Lena Wollert Holmberg (V) och Marianne Bodin (MP) med följande gemensamma politiska initiativ:

En av vår tids verkligt stora utmaningar gäller kompetensförsörjning, såväl inom privat som offentlig sektor. Detta samtidigt som vi har en fortsatt hög arbetslöshet, både i riket totalt och i Kristinehamn. Enligt de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen så ligger kommunens arbetslöshet bland de högsta i länet, 8,1%, samtidigt som siffrorna på riks ligger på 6,8%. 8,1% är en alldeles för hög siffra. Detta samtidigt som det finns flera hundra annonser och tusentals lediga platser i vårt närområde. Vi har alltså en betydande matchningsproblematik, där arbetskraftsutbudet inte matchar den efterfrågan som arbetsgivare har. I många fall kan detta lösas genom kompetensutveckling och utbildning och de verktygen finns inom AKV:s ansvarsområde. Mot bakgrund av ovan så föreslår den politiska majoriteten i nämnden för arbete, kompetens och välfärd att: 

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd uppdrar till förvaltningen att: 

  • Genomföra en omfattande kartläggning av vilka behov som finns på den lokala och regionala arbetsmarknaden när det gäller kompetens, i nära samarbete med kommunens näringslivsbolag, Närsam. 
  • Utifrån kartläggningen utreda och föreslå för nämnden vilka utbildningar som skulle kunna vara aktuella att starta upp. 
  • Återrapportering skall ske till nämnden i oktober och informations ges löpande vid behov.  

En enig nämnd beslutade att anta det politiska initiativet.  

 

Vill du veta mer?

Om du vill ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.