Till innehållet

Städning av gator, torg och parker

Vårt mål är att Kristinehamn ska vara en trivsam och vacker kommun för både invånare och besökare. Vi alla hjälpas åt genom att försöka skapa en så ren och skräpfri miljö som möjligt.

Kommunens tekniska förvaltning ansvarar tillsammans med olika entreprenörer för renhållning och snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden. Det innebär löpande underhåll, tillsyn och skötsel av: 

 • 15,5 mil belagda gator
 • 2,8 mil grusvägar
 • 3,1 mil gång- och cykelväg
 • 41 broar
 • 700 000 + 300 000 kvadratmeter gräsytor
 • 35 000 kvadratmeter buskage
 • 1000 kvadratmeter planteringsytor
 • 32 lekplatser

Så arbetar vi med att hålla rent

Gatorna i de centrala delarna av Kristinehamn städas dagligen av sopmaskiner, vardagar klockan 7-9. Naturligtvis gör vi extra insatser vid behov, till exempel när glas har krossats.

Under sommarhalvåret sköts klippning av grönområdena löpande för att skapa en attraktiv och trivsam utemiljö. Vi trimmar även runt träd, stolpar med mera allt eftersom gräset växer.

Runt om i kommunen finns papperskorgar och hundlatriner utplacerade. De ses över dagligen och töms vid behov, minst en gång per vecka.

Du kan hjälpa till att skapa en så ren och skräpfri miljö som möjligt genom att slänga ditt skräp i papperskorgen. Tänk också på att inte lämna skräp utanför papperskorgen för då kan fåglar lätt få tag på det och skräpa ner.

Om du ser någon papperskorg som är trasig eller full får du gärna lämna en felanmälan.

Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder för framkomlighet och städning. En gång om året på våren städar vi därför bort övergivna och trasiga cyklar från järnvägsstationen och centrala Kristinehamn. Alla cyklar som bedöms som övergivna märkas då med en lapp. Två veckor senare forslas de bort om de står kvar och har kvar sin märkning.

De cyklar som forslas bort fotograferas och dokumenteras på plats så att de går att lämna tillbaka till ägaren om hen hör av sig i efterhand. De cyklar som inte blir hämtade av ägaren räknas som hittegods och tillfaller kommunen efter tre månader. Vi skänker då cyklarna vidare till Österviks rehab som är en arbetsrehabilitering i praktiskt arbete.

 

Här kan du lämna din gamla cykel

Om du har en cykel som du inte vill ha längre kan du lämna den till återbruket på våra återvinningscentraler.

Cykeln skänks sedan vidare till Österviks rehab som är en arbetsrehabilitering i praktiskt arbete.

Under hösten faller mycket löv på gator och torg. Löven behöver tas om hand för att inte orsaka halka och skräpa ner. Lövupptagningen sker allt eftersom löven trillar ner under hösten både på hårdgjorda ytor och i grönområden.

Du kan hjälpa till genom att se till att löven inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg när du städar löv från egen tomt och utfart. Du kan även klippa alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt.

 • Vi ser över parksoffor så att de är fria från klotter, alger och fågelspillning. Vi renoverar dem och målar om dem löpande.
 • Grusade ytor i rondeller krattas två gånger per säsong. Då rensas de också från skräp och ogräs.
 • Tillsyn av lekplatser och lekplatsutrustning ska av säkerhetsskäl göras månadsvis. Sandlådor renas från skräp, ogräs och grovt material vid behov, minst två gånger per år.
 • Fontänerna ses över dagligen. De sätts i gång i början av maj och stängs ner i slutet av september.
 • Livräddningsutrustning kontrolleras kontinuerligt över året. Under högsäsongen kontrolleras den minst en gång per vecka.
 • Tvätt av gatuskyltar och statyer gör vi i mån av tid.
 • Grusade gator hyvlar vi och saltar under vår, sommar och höst.
 • Vi lagar och byter skyltar och stolpar som blivit förstörda på grund av klotter eller på grund av att bilar kört på dem.
 • Vi lagar gräsmattor och anlägger nya gräsmattor.
 • Asfaltsjusteringar av gator, gång och cykelbanor.
 • Trädfällning med mera.

Alla har ett ansvar för att inte skräpa ner. I Sverige är all nedskräpning förbjuden och förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till. Trots att det är förbjudet är det en hel del skräp som hamnar på fel ställe. Det blir då ofta kommunens ansvar att städa upp på gator, torg och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. Ibland är det fastighetsinnehavaren som är skyldig att städa.

När det gäller nedskräpning längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för renhållning. Det gäller även rastplatserna längs vägarna.

Som fastighetsägare ansvarar du för städning och snöröjning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs din fastighet. I det ansvaret ingår även att plocka upp och föra bort föremål som skräpar ner på gångbanor som ligger i anslutning till fastigheten. Det innebär att du ska sopa upp sand, klippa häcken, ta bort ogräs, ta bort löv, skotta snö och halkbekämpa.

Läs mer om vad du ska tänka på som fastighetsägare

Har du synpunkter på vårt arbete eller förslag på hur vi kan göra något bättre?

Lämna din synpunkt i vårt webbformulär

Har du upptäckt något som är trasigt får du gärna uppmärksamma oss på det genom att göra en
felanmälan.

Länkar

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".