Till innehållet

Marklov

marklov 16.9.jpg

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Marklov

Du behöver marklov

  • för trädfällning eller trädplantering om detaljplan eller områdesbestämmelser kräver det.
  • om du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Du behöver inte marklov

  • för trädfällning om det inte står något om marklovsplikt i detaljplanen.
  • om du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan.
  • om din fastighet är utanför detaljplanelagt område.

Schaktning och fyllning som görs i samband med exempelvis nybyggnad av en villa kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Du kan också läsa mer om marklov på Boverkets webbsida.

Ta reda på om det finns ledningar

Tänk på att vara försiktig när du gräver så att inga ledningar förstörs. Du kan få hjälp med att ta reda på hur ledningarna går på din fastighet med av e-tjänsten Ledningskollen. Via Ledningskollen kan du fråga alla ledningsägare i ditt område. De återkommer till dig med information om sina ledningar och vad du bör tänka på för respektive ledning.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".