Till innehållet

Trädfällning

trädfällning 16.9.jpg

Marklov kan behövas 

I en detaljplan kan lovplikten utökas så att det krävs marklov för trädfällning. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan också vara specifika träd eller en grupp av träd, exempelvis en allé.

Marklov

Du behöver marklov

  • för trädfällning om detaljplanen eller områdesbestämmelser kräver det.

Du behöver inte marklov

  • för trädfällning utanför detaljplanerat område.
  • för trädfällning om det inte står något om marklovsplikt i detaljplanen.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan. 

  • Ansökan
  • Beskrivning av skälet till fällningen
  • Situationsplan
  • Fotografier
  • Utlåtande från arborist kan behövas i vissa fall

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Skyddad natur

Du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildskydd eller på annat sätt är skyddad natur. Exempelvis är alléer biotopskyddade. Det finns också vissa träd som är så kallade särskilt skyddsvärda träd.

Avverka skog

Du som ska fälla träd i en skog kan behöva anmäla åtgärden hos Skogsstyrelsen.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om marklov på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".