Till innehållet

Familjerätt

Barn behöver båda sina föräldrar, även om de inte lever ihop. Familjerätten stöttar er som är föräldrar i det gemensamma ansvaret för era barn och deras behov. 

Till familjerätten kan du vända dig för att få råd och hjälp när det gäller samarbetssamtal, informationssamtal, vårdnads-, boende- och umgängesfrågor samt adoption. Familjerätten erbjuder rådgivning och upplysningar på telefon eller vid tidsbeställda besök.

Du når familjerätten på vår telefontid tisdag, onsdag och torsdag varje vecka, klockan 8.30-9.30. 

Det här kan du få hjälp med

Om ni är gifta behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskap och får gemensam vårdnad.

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap. Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet. Ogifta nyblivna föräldrar kan bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats de första 14 dagarna efter att barnet har fötts. Det går också att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse

Du ska vara 18 år, ni föräldrar ska vara eniga om att barnet är ert gemensamma och ni ska vara folkbokförda i Sverige samt ha en e-legitimation och mobilt Bank-ID för att kunna erhålla denna tjänst.

Om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskapet, kring regler eller om registrering hos Skatteverket inte skett inom 14 dagar så kommer ärendet att lämnas över till familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Handläggare på familjerätten genomför då en faderskapsutredning. Till utredningen följer en faderskapsbekräftelse och möjlighet till anmälan om gemensam vårdnad. Först när ni har undertecknat faderskapet eller föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni alltid möjlighet till sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. 

Läs mer om skilsmässa här! 

Läs mer hos Värmlands tingsrätt här!

Familjerätten i Kristinehamns kommun erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen. Det är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen. Samtalsledarens roll är att hjälpa er att komma fram till en överenskommelse men det är ni föräldrar som fattar besluten.

Målen med samtalen är dels att föräldrar ska kunna enas i frågor som rör barnet, dels förbättra föräldrarnas förmåga att samarbeta efter en separation. Föräldrar kan komma överens genom muntliga överenskommelser men om båda föräldrarna önskar finns även möjlighet att träffa juridiskt bindande avtal om hur frågorna om vårdnad, boende och umgänge ska lösas.

Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och det förs inga journaler över samtalen samt att de omfattas av samma sekretess som gäller för övrig socialtjänst. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta. Samtalen har barnen i centrum och fokuserar på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia.

Barnets bästa i fokus

I samarbetssamtalen är det barnets bästa och barnets behov som är i fokus. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål utifrån barnets ålder och utveckling. För barnet har det stor betydelse om föräldrarna gemensamt kan komma fram till lösningar, när det gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning, i stället för att frågorna ska avgöras i domstol

Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om ni har vänt er till dem i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor.

 

Vill du ansöka om samarbetssamtal?

Är ni överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan ni reglera detta genom ett avtal. Avtalet är giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Familjerättens uppgift är att bedöma om avtalet är till barnets bästa.

För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

 • Barnet är folkbokfört i Kristinehamns kommun.
 • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
 • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
 • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Vill du ansöka om avtal?

Överenskommelse

I stället för avtal kan samtalen leda till att ni gör en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Många föräldrar vill för sin egen skull skriva ner sin överenskommelse för att ha som stöd för minnet. Överenskommelser är inte juridiskt bindande som ett avtal. Den ska inte godkännas av socialnämnden och man kan inte vända sig till domstolen och kräva att motparten fullföljer den

Krav på deltagande i informationssamtal

Den 1 mars 2022 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

I samtalen informeras föräldrar om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet och vikten av att ha barnets perspektiv i fokus. Syftet med dessa informationssamtal är att så långt som möjligt få till en samförståndslösning och undvika allvarliga konflikter samt att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället och socialtjänsten kan erbjuda.

När ett informationssamtal genomförts utfärdas ett samtalsintyg.

Samtalen är kostnadsfria och bokas hos familjerätten i Kristinehamn.

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är handläggare på familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos oss om att få komma och skriva avtal. För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal.

Samarbetssamtal - ansökan

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe.

Tingsrätten kan begära en utredning av familjerätten. Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov. Barnets bästa är vägledande vid bedömning och förslag.

Det är viktigt att känna till att:

 • barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar
 • utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens.

Den 1 mars 2022 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. I samtalen informeras föräldrar om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet och vikten av att ha barnets perspektiv i fokus.

Syftet med dessa informationssamtal är att så långt som möjligt få till en samförståndslösning och undvika allvarliga konflikter samt att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället och socialtjänsten kan erbjuda.

Samtalen är kostnadsfria och bokas hos familjerätten i Kristinehamn.

Läs mer om Värmlands tingsrätt här!

Syftet med umgängesstödet är att det ska bidra till trygghet för barnet exempelvis när barnet saknar en nära relation till föräldern, när något umgänge inte ägt rum under lång tid eller när barnet av något annat skäl känner oro eller inte har tillit till föräldern. Det kan även finnas behov av umgängesstöd när umgängesförälderns omsorgsförmåga i något avseende brister. Ett umgängesstöd kan också behöva medverka vid hämtning och lämning i samband med umgänget för att barnet ska slippa konfliktfyllda konfrontationer mellan föräldrarna.

Det är barnets behov som ska bedömas vid beslut om umgängesstöd. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar. Det är tingsrätten som beslutar om umgänge med umgängesstöd. Stödet ska pågå under en begränsad tid. Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra.

Umgängesstöd innebär att barnet och umgängesföräldern umgås några timmar, i en lokal som socialtjänstens familjerätt har tillgång till. I umgängeslokalen finns umgängesstödjare som är anställda av socialtjänsten.

Kontaktperson vid umgänge

Du/ni som vårdnadshavare kan själva ansöka om denna insats hos familjerätten, utan att behöva genomgå en process hos tingsrätten. Insatsen kan ges antingen om barnet har behov av det eller om förälder behöver stöd och hjälp. Insatsen förutsätter att det finns ett samtycke från vardera part.

För mer information och ansökan om kontaktperson kontakta familjerätten i Kristinehamn

Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Du ska i första hand kontrollera med ditt försäkringsbolag om försäkringen täcker tvisten. I brottmål kan du inte få den typ av rättshjälp som detta handlar om. Du kan då få offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

Läs mer om rättshjälp här!

Att adoptera betyder att du blir barnets nya förälder, vårdnadshavare och förmyndare. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående. Är du gift eller sambo måste ni ansöka gemensamt.

Adoptionen utgår alltid utifrån barnets bästa!

Mer information finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Internationell adoption

För att få socialnämndens medgivande att ta emot ett barn i syfte att adoptera internationellt måste du först gå en kurs i föräldrautbildning.

Funderar du på att adoptera?

Kontakta oss på familjerätten för ett obligatoriskt informationssamtal. Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi er till en föräldrautbildning.  Efter genomförd utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in.

Medgivandeutredning

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för socialnämndens beslut om sökandens lämplighet som adoptivförälder. Om sökanden får ett medgivande ska utredningen också vara ett fullgott underlag för den utländska förmedlingskontakten.

Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bild av de som vill adoptera.

Olika moment i medgivandeutredningen

 • Gemensamma och enskilda samtal med sökande
 • Hembesök/nätverksmöte
 • Inhämtande av referenser
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag
 • Eventuellt övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen lämnar familjerätten ett förslag till beslut. Beslutet fattas av socialnämnden. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i tre år. Har ni inte fått möjligheten att adoptera ett barn inom den tiden måste en ny ansökan göras.

Vill du veta mer? Kontakta familjerätten. 

Närståendeadoption

Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel din makas/makes, släktings eller sambos barn vänder du dig direkt till tingsrätten med en ansökan.

Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden och familjerätten genomför en utredning.

Kontaktuppgifter

Nina Andersson - samordnare
nina.andersson1@kristinehamn.se

0550-884 32

Jenny Sunesson Larsson
jenny.sunessonlarsson@kristinehamn.se

0550-884 07

Åsa Hansson
asa.hansson@kristinehamn.se

0550-886 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".