Till innehållet

Tekniska nämnden i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 21 februari 2024.

Uppstart av projekt: Stenstalidhallen

I tjänsteskrivelsen står det föreslaget att utgångsläget är att en ny hall bör uppföras i anslutning till den äldre hallen. Utgångspunkten är att verksamhet kommer bedrivas parallellt i den äldre hallen samtidigt som den nya hallen uppförs. I planeringsfasen ska samråd ske med skolförvaltning och kommunledningsförvaltning.

Tekniska nämnden ska efter projektering lämnas tillfälle att besluta om projektets fortsättning.

Beslut: Tekniska nämnden gav tekniska förvaltningen i uppdrag att starta planering och projektering av en ny idrottshall på Stenstalidsområdet.


Utveckling av stationsområde Konsterud

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Närsam gjort en översyn av verksamheten och vilken arbetsinsats som krävs för att hålla i gång uthyrning av dressiner under sommarsäsongen. Resultatet från översynen tyder på att den nuvarande arbetsinsatsen inte står i proportion till den faktiska användningen, efterfrågan och intäkter av dressinuthyrning.
 
Marknadsföring av aktiviteten samt skötseln av banan och rastplatsen föreslås fortsätta som vanligt och dressinuthyrningen kommer upphöra i Konsterud och området ska i stället utvecklas till en rastplats. Invånare och besökare hänvisas till startstationerna i Gullspång och Degerfors.

Beslut: Tekniska nämnden tackade för informationen och valde att återremittera ärendet till kommande nämnd. Inget beslut om området fattades under onsdagens nämnd.


Riktlinjer föreningsbidrag – tekniska nämnden

Under 2023 antog Kristinehamns kommun nya Kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte. I riktlinjerna fastställs bland annat de grundkrav som ideella föreningar måste uppfylla för att kunna söka bidrag från kommunen. Varje nämnd som hanterar föreningsfrågor kompletterar de övergripande riktlinjerna med egna, nämndspecifika riktlinjer för sitt föreningsstöd. I dessa ska nämnden även specificera vilka typer av föreningsbidrag som nämnden erbjuder. Tekniska nämnden är ansvarig för att hantera föreningsbidrag till idrottsföreningar och föreningar med verksamhet inom friluftsliv samt rekreation. För att kunna få bidrag från Tekniska nämnden behöver föreningarna först och främst uppfylla de villkor som gäller enligt Kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte. Det föreningsbidrag som tekniska nämnden lämnar ska i första hand gå till idrottsföreningar som är medlemmar i riksidrottsförbundet.

Beslut:
Tekniska nämnden antog de nya riktlinjerna för föreningsbidrag.

Kristinehamnsförslag: längre öppettider på Strandmossens avfallsanläggning

I juli 2023 kom ett Kristinehamnsförslag om längre öppettider på Strandmossens
avfallsanläggning. Ett av nämndens mål är att Kristinehamn ska vara en välskött och tillgänglig kommun som uppfattas som attraktiv och trygg. Ett sätt att bidra till måluppfyllelsen är att ha god tillgänglighet till återvinningscentralerna där öppettiderna utgör en del.

Beslut: Öppettiderna på Strandmossens avfallsanläggning utökas till två kvällsöppna vardagar, måndagar och onsdagar till klockan 19.00. Ändringen genomförs omgående.


Övrig information

Andra ärenden som avhandlades under Tekniska nämndens sammanträde var bland annat beslut av revidering av dokumenthanteringsplan och beslut om Feriearbete 2024. Vill du ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.