Till innehållet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomi, och har uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. 

Kallelser, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll för kommunstyrelsens sammanträden

Tider och representanter

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2022. Kommunstyrelsen sammanträder på måndagar och sammantädet startar klockan 9:00 om inte annan tid anges.  

  • 10 januari
  • 7 februari (klockan 10:00)
  • 14 mars
  • 11 april
  • 9 maj
  • 7 juni
  • 12 september
  • 10 oktober
  • 14 november
  • 5 december

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen. Den består av avdelningarna kansli, ekonomi, personal, planering, digitalisering, kommunikation och administrativ.

Ekonomi- och styrningsavdelning

Avdelningen arbetar med ekonomiska frågor, som budget och årsredovisning. På avdelningen arbetar man även med upphandling och inköpsfrågor. Här ligger även ansvaret för övergripande frågor kring utredningar, sekretariat, arkivering och juridiska frågor. 

Personalavdelning

Personalavdelningen arbetar med till exempel personalförsörjning, förmåner, arbetsmiljö samt lag och avtal. Personalavdelningen leder arbetet inom vissa områden och stödjer förvaltningarna i deras arbete. På avdelningen finns också en enhet som arbetar med löneadministration.

Digitaliseringsavdelning

Digitaliseringsavdelningen arbetar med att leda, utveckla och samordna kommunens digitala verksamhet.

Planeringsavdelning

Planeringsavdelningen arbetar med översiktlig planering och utveckling, upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser. De arbetar också med bland annat strategiska markfrågor, investeringsplaner för samhällsbyggande, gestaltningsfrågor, infrastruktur med mera.

Kommunikationsavdelning

Kommunikationsavdelningen arbetar övergripande med intern och extern kommunikation samt marknadsföring. I avdelningen ingår även kommunens växelfunktion.

Administrativ avdelning

På avdelningen finns enheter för turism och säkerhet- och folkhälsa samt överförmyndarkansli.   

Förvaltningschef

Chef för kommunledningsförvaltningen är kommundirektören Martin Willén.

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".