Till innehållet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomi, och har uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. 

Kallelser, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll för kommunstyrelsens sammanträden

Tider och representanter

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2024. Kommunstyrelsen sammanträder på måndagar och sammantädet startar klockan 9:00 om inte annan tid anges.  

  • 15 januari
  • 5 februari
  • 11 mars
  • 8 april
  • 13 maj
  • 3 juni
  • 9 september
  • 7 oktober
  • 11 november
  • 2 december

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen. Den består av avdelningarna , ekonomi och styrning, HR, planering, digitalisering, kommunikation och risk- och säkerhetsstab.

Ekonomi- och styrningsavdelning

Avdelningen arbetar med ekonomiska frågor, som budget och årsredovisning. På avdelningen arbetar man även med upphandling och inköpsfrågor. Här ligger även ansvaret för övergripande frågor kring utredningar, sekretariat, arkivering och juridiska frågor. 

HR-avdelning

HR-avdelningen arbetar med till exempel personalförsörjning, förmåner, arbetsmiljö samt lag och avtal. Avdelningen leder arbetet inom vissa områden och stödjer förvaltningarna i deras arbete. På avdelningen finns också enheter som arbetar med löneadministration och rekrytering. Under HR finns även kommunens överförmyndarverksamhet. 

Digitaliseringsavdelning

Digitaliseringsavdelningen arbetar med att leda, utveckla och samordna kommunens digitala verksamhet.

Planeringsavdelning

Planeringsavdelningen arbetar med översiktlig planering och utveckling, upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser. De arbetar också med bland annat strategiska markfrågor, investeringsplaner för samhällsbyggande, gestaltningsfrågor, infrastruktur med mera.

Kommunikationsavdelning

Kommunikationsavdelningen arbetar övergripande med intern och extern kommunikation samt marknadsföring. I avdelningen ingår även kommunens växelfunktion.

Risk- och säkerhetsstab

På avdelningen finns funktioner för dataskyddsombud och säkerhetssamordnare.   

Förvaltningschef

Chef för kommunledningsförvaltningen är kommundirektören Martin Willén.

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".