Till innehållet

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

nybyggnad 16.9.jpg

Bygglov behövs alltid 

Du behöver bygglov för ett nytt bostadshus eller för att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det krävs också bygglov om exempelvis ditt hus har brunnit ner och du vill bygga upp det igen.

Ska du bygga ett nytt hus är det flera saker att tänka på. Den aktuella platsen och dess förutsättningar behöver tas i beaktan. Placering på tomten och utformning är andra saker att ta med i projekteringen då byggnader ska anpassas till stads- och landskapsbilden och ha en god form- färg och materialverkan. Om det finns en detaljplan måste man följa denna.

Boka gärna en rådgivning med byggavdelningen redan i planeringsstadiet. Då kan du få vägledning kring vad som kan vara bra att tänka på eller som behöver redovisas för just ditt projekt.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Nybyggnadskarta
  • Situationsplan baserad på nybyggnadskartan
  • Markplaneringsritning med plats för in- och utfart, parkering och avfallshantering
  • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Material och kulörbeskrivning
  • Anmälan om kontrollansvarig

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Om fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och spill kommer du även behöva redovisa lösning för avlopp och dagvattenhantering.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

I den här typen av projekt kommer vi alltid ha ett tekniskt samråd innan man kan erhålla startbesked och sedan efterföljande arbetsplatsbesök och slutsamråd. Läs gärna mer under Bygglovsprocessen.

Tillgänglighet

Ett nytt bostadshus för permanentboende (gäller alltså ej fritidshus) ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tänk på att kravet gäller både i och utanför byggnaden, vilket innebär att även tomten ska vara tillgänglig. Krav kring tillgänglighet specifieras i Boverkets byggregler och lämpliga mått för tillgänglighet i bostad går att finna i Svensk Standard (SIS).

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om en- och tvåbostadhus på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".