Till innehållet

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. Nämnden ansvarar även för vatten & avfall så som kommunens drift, underhåll och nybyggnad av ledningsnät för vatten och avlopp, vatten och avloppsverk, avfallsanläggningar samt insamling av hushållsavfall och förpackningar. 

Tider och representanter

Tekniska nämnden sammanträder följande dagar under 2024. Tiden är klockan 14:00.

24 januari
21 februari
20 mars
24 april
15 maj
12 juni
18 september
16 oktober
20 november
18 december

 

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av tre olika avdelningar och en förvaltningsövergripande enhet: avdelningen offentlig miljö, avdelningen vatten & avfall, serviceavdelningen samt enheten för projekt och styrning.

Offentlig miljö

Avdelningen offentlig miljö ansvarar för nybyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, parker, grönområden och industrispår. Avdelningen har också hand om trafikfrågor, parkeringsövervakning, flyttning av fordon, parkeringstillstånd, fritidsanläggningar och fördelar även kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet. Ansvaret gäller vidare driften av kommunens byggnader, anläggningar och skog.

Vatten & avfall

Avdelningen vatten & avfall ansvarar för kommunens drift, underhåll och nybyggnad av kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. Vatten och avloppsverk inom kommunen ansvarar avdelningen också för. Vidare faller insamlingen av hushållsavfall, fastighetsnära återvinning och kommunens avfallsanläggningar under avdelningens ansvarsområde.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen ansvarar för kommunens kosthållning och driver kommunens tillagnings- och serveringskök, till exempel i skolorna. Avdelningen hanterar även kommunens lokalvård, både via entreprenad och i egen regi, och sköter den kommunövergripande fordonssamordningen.

Enheten för projekt och styrning

Enheten samlar projektledare som ansvarar för olika bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av andra avdelningar och förvaltningar inom kommunen, samt en styrande och stöttande funktion till hela tekniska förvaltningen innefattandes av nämndsekretariat, verksamhetsutveckling, säkerhetsfrågor och administrativt stöd.  

Förvaltningschef

Förvaltningschef på tekniska förvaltningen är Andreas Rudsvik.

Kontaktuppgifter

Helén Bergman - Nämndsekreterare
tekniska@kristinehamn.se

0550-881 23

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".