Till innehållet

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. Nämnden ansvarar även för renhållningsverksamheten som samlar in kommunens hushållsavfall samt kommunens vatten- och avloppshantering. 

Tider och representanter

Tekniska nämnden sammanträder följande dagar under 2023. Tiden är klockan 09:00.

18 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av sex olika avdelningar: gata-, park- och fritidsavdelningen renhållningsavdelningen, VA-avdelningen, serviceavdelningen, fastighetsavdelningen och projektenheten.

Gata-, park- och fritidsavdelningen

Gata-, park- och fritidsavdelningen ansvarar för nybyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, parker, grönområden och industrispår. Avdelningen har också hand om trafikfrågor, parkeringsövervakning, flyttning av fordo, parkeringstillstånd, fritidsanläggningar och fördelar även kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet.

Renhållningsavdelningen

Renhållningen sköter insamlingen av hushållsavfall från hushåll och verksamheter, fastighetsnära återvinning och driver Strandmossens avfallsanläggning.

VA-avdelningen

VA-avdelningen ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. Avdelningen arbetar också med drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsverk.    

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen ansvarar för kommunens kosthållning och driver kommunens tillagnings- och serveringskök, till exempel i skolorna. Avdelningen hanterar även kommunens lokalvård via entreprenad och sköter den kommunövergripande fordonssamordningen.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens byggnader, anläggningar och skog. Det innebär till exempel drift och underhåll, uthyrning, hyresavtal och lokalförsörjning. 

Projektenheten

Projektenheten ansvarar för olika bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av andra avdelningar och förvaltningar inom kommunen. Det innebär exempelvis att projektenheten leder projekt som att bygga lekpark, skola, väg eller vattenledning.

Förvaltningschef

Förvaltningschef på tekniska förvaltningen är Andreas Rudsvik.

Kontaktuppgifter

Maja Sörebro - Nämndsekreterare
tekniska@kristinehamn.se

0550-881 23

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".