Till innehållet

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. Nämnden ansvarar även för renhållningsverksamheten som samlar in kommunens hushållsavfall samt kommunens vatten- och avloppshantering. 

Tider och representanter

Tekniska nämnden sammanträder följande dagar under 2021. Tiden är klockan 14. 

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december 

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av fem avdelningar: gatu- och fritidskontoret, renhållningsavdelningen, VA-avdelningen, kostavdelningen och fastighetsavdelningen.

Gatu- och fritidskontoret

Gatu- och fritidskontoret ansvarar för nybyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, parker, grönområden och industrispår. Avdelningen har också hand om trafikfrågor, parkeringsövervakning, flyttning av fordon samt parkeringstillstånd. Fritidskontoret ansvarar för kommunens fritidsanläggningar och fördelar även kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet.

Renhållningsavdelningen

Renhållningen sköter insamlingen av hushållsavfall från hushåll och verksamheter, fastighetsnära återvinning och driver Strandmossens avfallsanläggning.

VA-avdelningen

VA-avdelningen ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av kommunens ledningsnät för vatten och avlopp. Avdelningen arbetar också med drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsverk.    

Kost- och serviceavdelningen

Kost- och serviceavdelningen ansvarar för kommunens kosthållning och driver kommunens tillagnings- och serveringskök, till exempel i skolorna. Avdelningen hanterar kommunens lokalvård via entreprenad och sköter den kommunövergripande fordonssamordningen.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens byggnader, anläggningar och skog. Det innebär till exempel drift och underhåll, uthyrning, hyresavtal och lokalförsörjning. 

Förvaltningschef

Förvaltningschef på tekniska förvaltningen är Andreas Rudsvik.

Kontaktuppgifter

Helén Bergman - nämndsekreterare
helen.bergman1@kristinehamn.se

0550-881 23

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".