Till innehållet

Stöd och hjälp från biståndshandläggare

Stöd och omsorg från andra är ibland nödvändigt för att leva ett bra liv. Kristinehamns kommun erbjuder olika former av stöd som ska underlätta din vardag. Vår kärnverksamhet finns inom hemtjänsten och hemsjukvården, samt särskilt boende.

Du kan till exempel ansöka om att få hjälp med städ, tvätt och personlig omvårdnad. Du kan också ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp vid akuta situationer. Det finns även stöd att få för dig som är anhörig. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Du ansöker om insatser hos en biståndshandläggare som utreder enligt socialtjänstlagen.

Det finns idag olika sätt att komma i kontakt med oss. Det kan göras via vår E-tjänst eller vid kontakt med biståndshandläggare. 

För dig som bor i annan kommun

Om du inte är boende i kommunen går det bra att kontakta valfri biståndshandläggare för mer information.

Biståndshandläggare kan kontaktas via telefon eller via Kristinehamns kommuns hemsida när du vill ansöka om stöd och hjälp i din vardag.

Här ansöker du om insatser enligt Socialtjänstlagen.

Om du ska ansöka om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen gör du det här. 

 

När du vill komma i kontakt med en biståndshandläggare ringer du det telefonnummer som är kopplat till det område du bor i. Om du inte är boende i kommunen går det bra att kontakta valfri biståndshandläggare för mer information.
 

Här hittar du telefonnummer till biståndshandläggare för:

Stenstalidens hemvårdsgrupp - Villastaden, Ölme, Stenfallet, Stenstaliden, Strand
Tel: 0550-869 36, telefontid: 8.30-9.30 måndag-fredag

Östras hemvårdsgrupp - Irisdal, Uranus, Området runt Uranus
Tel: 0550-886 42, telefontid: 8.30-9.30 måndag-fredag

Västras hemvårdsgrupp - Malmen, Djurgården, Enserud, Dye, Skäringsbol
Tel: 0550-885 31, telefontid: 8.30-9.30 måndag-fredag

Centralas hemvårdsgrupp - Najaden, Innerstan, Centrala delar
Tel: 0550-868 98, telefontid 08.30–9.30 måndag-fredag

Sannas hemvårdsgrupp - Skärgården, Sannakajen, Stenbacken, Sanna
Tel: 0550-868 64, telefontid: 8.30–9.30 måndag-fredag

Norras hemvårdsgrupp
- Tullporten, Broängen, Norra torget, Vintergatan
Tel: 0550-886 01, telefontid: 08.30–9.30 måndag-fredag

Ådalens hemvårdsgrupp - Stampbrogatan, Östermalm, Sandfallet, Marielund, Bergsjön, Bjurtjärn, Kvarnbyn
Tel: 0550-886 56, telefontid: 08.30–9.30 måndag-fredag

Visnums hemvårdsgrupp - Nybble, Medhamn, Rudskoga, Skottlanda
Tel: 0550-886 42, telefontid: 08.30–9.30 måndag-fredag

Björneborgs hemvårdsgrupp - Björneborg, Bäckhammar, Vike
Tel: 0550-749 453, telefontid: 08.30-9.30 måndag-fredag

I ett första skede inhämtar biståndshandläggare information och uppgifter via hembesök eller telefonsamtal. Biståndshandläggare utreder ditt behov enligt utredningsmodellen IBIC - individens behov i centrum. Utredningstiden är mellan en till sex veckor beroende på vad du ansöker om. När utredningen är färdig får du ditt beslut.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Information medföljer i beslutsbrevet. 

 

IBIC används för att beskriva dina resurser, behov och mål i din vardag. Som stöd i handläggningsprocessen utgår biståndshandläggare från de livsområden som är aktuella utifrån din livssituation.

Livsområden som vi utreder utifrån

 

Lärande och att tillämpa kunskap
Inom det första livsområdet utreds ditt behov av stöd i din vardag gällande att hantera olika typer av val, identifiera problem och att lösa dem. Till exempel kan det handla om att se till att trasiga saker blir lagade eller att slänga matvaror som blivit gamla.

Allmänna uppgifter och krav
Biståndshandläggare utreder om du klarar av att genomföra daglig rutin, hantera stress och andra psykologiska krav. Det kan handla om bland annat initiativtagande, att äta regelbundet eller att passa en avtalad tid.

Kommunikation
Här kan det handla om stöd med att kommunicera, så som att konversera, uttrycka sin vilja och önskan samt att använda kommunikationsutrustning och kommunikationstekniker.

Förflyttning
Inom detta livsområde utreds ditt behov av hjälp med förflyttningar i vardagen. Det kan handla om till exempel att gå, röra sig på olika sätt och på olika platser samt att lyfta och bära föremål. Livsområdet berör miljöer både i och utanför hemmet.

Personlig vård
Biståndshandläggare utreder ditt behov av stöd gällande hygien och klädsel, att sköta din kroppsvård, toalettbehov samt att äta och dricka. Här innefattas också behov av hjälp med att sköta din egen hälsa generellt.

Hemliv
Här kan det handla om stöd och hjälp med att handla, utföra hushållsarbete, ta hand om hemmets föremål. Till exempel är att kunna uträtta ärenden, ta ut sopor, ta hand växter eller eventuella husdjur.

Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Livsområdet innefattar behov av stöd med att bland annat samspel, att skapa och behålla formella, sociala relationer eller familjerelationer. Det kan handla om exempelvis kontakt med familj/släktingar, vänner/grannar eller frisör/fotvård.

Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
Livsområdet behandlar behov av stöd med att engagera sig och utföra uppgifter som krävs i vardagen. Exempel på aktiviteter är att betala räkningar eller hantera pengar vid inköp.

Samhällsgemenskap, social och medborgerligt liv
Ditt behov och förutsättningar för att kunna delta i samhällsgemenskap, aktiviteter samt i religion och andligt liv utreds. Exempel på aktiviteter är att umgås med andra, besöka kyrka/synagoga/moské eller delta i föreningsliv. Ytterligare exempel är att kunna rösta vid allmänna val.

Känsla av trygghet
Biståndshandläggare utreder psykiska funktioner som påverkar din känsla/upplevelse av trygghet i hemmet.

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående
Det sistnämnda livsområdet används när frågeställningen avser ett indirekt stöd eller avlösning för en anhörig som vårdar eller stödjer den närstående.

Vi tar även hänsyn till:

Omgivningsfaktorer
Här tittar vi på hur du bor, om du har hjälpmedel och dina relationer. Här berörs även dina personliga intressen.

Kroppsfunktioner och hälsotillstånd
Hur undersöker vi vilka funktionsnedsättningar som finns till följd av sjukdom eller diagnos.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en beviljad insats och ska användas vid akuta situationer och brådskande insatser, som exempelvis vid fall eller behov som uppstår på grund av tillfälligt nedsatt allmäntillstånd. Vid akuta situationer, ring 112.

Bergslagens Räddningstjänst ansvarar för installationen av trygghetslarmet. För att trygghetslarmet ska kunna installeras i ditt hem behöver du lämna ifrån dig en nyckel. Därefter monteras en nyckelgömma utanför din bostad, där din nyckel finns inlåst.

Trygghetskamera

Om du upplever otrygghet nattetid och inte är i behov av praktisk hjälp, finns trygghetskamera som alternativ till fysiska besök.

Personlig vård

Du kan få hjälp med dusch, toalettbesök och personlig omsorg.

Matlådor och inköp

Matlådor och inköp av livsmedel levereras och inhandlas av Samhall. Du väljer maträtter från en
matsedel veckovis. Vid inköp skriver du en inköpslista, självständigt eller med stöd av personal

Städ och tvätt

Städ omfattar som mest två rum och kök inklusive badrum. Tvätt kan ske både i tvättstuga eller i egen tvättmaskin. Du som boende står för att det finns utrustning och artiklar för att utföra städ och tvätt, till exempel dammsugare, mopp, rengöringsmedel och tvättmedel.

Ledsagning

För att kunna delta i sociala sammanhang eller liknande kan du ansöka om ledsagning.

Avlastning

Avlastning som insats är främst till för dig som är närstående. Det kan ske i olika former så som
växelvård, avlastning i hemmet eller på korttidsboende.

Korttidsboende

Korttidsboende beviljas efter att en biståndshandläggare gjort en samlad bedömning om att dina
behov tillfälligt inte kan tillgodoses i ditt hem.

Dagverksamhet

Dagverksamhet kan beviljas personer med demenssjukdom. Verksamhetens syfte är att stärka kvarboende i det egna hemmet samt ge anhöriga stöd och avlastning.

Om du har vårdats på sjukhus och har fått ett förändrat behov av stöd och hjälp, kan en så kallad utskrivningsplanering ske innan du skrivs ut från sjukhuset. Biståndshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut/fysioterapeut ingår i ett utskrivningsteam som jobbar mot regionen med syftet att säkerställa en trygg och säker hemgång för dig. Vi kontaktar dig i samband med utskrivning för att se över dina behov inför hemgång.

Insatser i form av trygghetslarm, matdistribution, inköp, städ och tvätt kan beviljas enligt förenklat beslutsfattande, alltså utan utredning och prövning. Kriterierna är att du är 70+ år och folkbokförd i Kristinehamns kommun samt inte har några tidigare insatser.

Här kan du ansöka om insatser i hemmet.

Om du behöver stöd och hjälp med exempelvis mediciner eller hjälpmedel i hemmet, kan du kontakta hemsjukvården för mer information.

Läs mer om hälso- och sjukvård här. 

Biståndshandläggare kan samarbeta med Kognitiva teamet om du eller någon närstående har minnes- eller demensproblematik.

Läs mer om Kognitiva teamet här.

Du som beviljas stöd och hjälp av biståndshandläggare betalar en avgift för detta. Din avgift räknas fram enligt socialtjänstlagen. Hur mycket du ska betala beror på dina inkomster och vilka insatser du har.

Här kan du läsa mer om avgifter.

Stöd till anhörig

För dig som vårdande anhörig finns olika former av anhörigstöd i kommunens regi. Kontakt kan ske via kommunens växel eller biståndshandläggare.

Här kan du läsa mer om stöd till dig som är anhörig.

God man

Biståndshandläggare kan hjälpa dig med att ansöka om bland annat god man. Kontakt kan också tas direkt med Överförmyndarnämnden.

Här kan du läsa mer om god man, förvaltare och förmyndare.

Färdtjänst

Färdtjänst handläggs av Region Värmland. Biståndshandläggare kan vara dig behjälplig med
kontaktuppgifter.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".