Till innehållet

Välkommen till gymnasiet

Här hittar du som ska börja på gymnasiet i Kristinehamn bra information om vår verksamhet, våra regler eller praktisk information.

I Kristinehamn finns en gymnasieskola, Brogymnasiet, som har både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

På skolan finns nio nationella gymnasieprogram, fyra individuella program och fyra program inom anpassad gymnasieskola. Du som saknar behörighet att söka ett nationellt program har möjlighet att läsa Introduktionsprogrammet. Här kan du läsa mer om våra program och om anpassad gymnasieskola.

Läsåret i gymnasieskolan omfattar 40 veckor och har minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Kommunens skolnämnd beslutar om läsårstiderna som du hittar på sidan Läsårstider och lovdagar.

Det finns även ett elevhälsoteam som består av skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och skolpsykolog. Här kan du läsa mer om barn- och elevhälsan.

Vad vill du läsa vidare om?

Ordnings- och trivselregler

Alla ska känna sig trygga och respekterade i skolan och därför arbetar vi för en nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Om du som elev upplever att du blir illa behandlad eller om någon annan elev blir utsatt, så kan du vända dig till din mentor, lärare, skolsköterska, kurator eller annan personal som i sin tur kontaktar rektorn.

Skolan upprättar vare år en plan mot kränkande behandling och en Likabehandlingsplan i arbetet mot diskriminering.

För att få en god arbetsmiljö måste alla följa skolans gemensamma ordnings- och trivselregler. Det är viktigt att vi värnar om skolans egendom och vår gemensamma arbetsmiljö.

 • vi beter oss på ett ansvarsfullt sätt i klassrummen, cafeterian, bespisningen, biblioteket och alla andra skolutrymmen
 • vi är aktsamma om bord, skåp, väggar och allt annat som tillhör skolan
 • vi kastar skräp i de behållare som är avsedda för detta
 • vi röker inte på skolans område
 • vi accepterar inte symboler, märken, handlingar eller musik som kan uppfattas som kränkande och som kan kopplas samman med antidemokratiska värderingar
 • Mobiltelefon endast tillåten under lektionstid med lärarens godkännande 

Betyg

I gymnasieskolan är ämnena indelade i kurser. Kursens omfattning uttrycks i ett antal gymnasiepoäng. Hur många gymnasiepoäng respektive kurs har anges i kursplanen. Betygen sätts efter varje avslutad kurs.

Betygen för avslutade kurser registreras fortlöpande i ett betygsregister. Du får alltså inte ett terminsbetyg, utan istället ett examensbevis eller studiebevis där betygen för alla kurserna redovisas när du är färdig med ditt program. Då finns även betyg från kurser som eleven läst utöver det fullständiga programmet med. Under tiden du går på gymnasieskolan kan du få ett utdrag ur betygsregistret.

Som betyg används någon av beteckningarna A-F, där A innebär högsta betyg och F innebär ej godkänt. I Gymnasiesärskolan används från och med hösten 2013 samma betygssystem som de nationella programmen inom gymnasieskolan.

Läs mer på sidan Betyg och examen på gymnasiet.

Individuell studieplan och stöd i skolan

Du som behöver extra stöd i skolan för att klara dina studier erbjuds olika stödinsatser i samråd med elev, vårdnadshavare (för omyndig elev) och skolans personal.

Ibland kan vi behöva ordna möten angående en elevs studiesituation. Då deltar oftast någon från elevhälsan och berörd elev, vårdnadshavare (till omyndig elev) och klassföreståndare/mentor.

Vi lägger stor vikt vid att du som elev ska lyckas med dina studier och få examensbevis. Därför arbetar vi tillsammans aktivt med att stötta våra elever. Det är dock viktigt att veta att elever och lärare har ett gemensamt ansvar för eventuell stödundervisning. I början av varje termin kartlägger skolan elevernas behov av de anpassningar som behövs för att eleverna ska lyckas med sina studier. Berörda lärare poängterar och uppmuntrar elever som kan behöva stöd att aktivt delta. Eleven har själv det största ansvaret för att söka och delta i stödundervisning, men även vårdnadshavare ombeds kontakta respektive lärare om funderingar och behov finns.

Prov, inlämningar och hantering av fusk

Vid alla skrivningar och prov gäller:

 •  att elever som kommer mer än 20 minuter för sent inte får genomföra provet.
 •  att endast uttryckligen tillåtna hjälpmedel får medföras.
 • att all kommunikation (samtal, mobiltelefon, lån av materiel etc) elever emellan är förbjuden.

Skriftliga prov och redovisningar samt övriga elevarbeten förvaras av eleven till läsårets slut.

Nationella kursprov finns inom vissa ämnen. Det är obligatoriskt att delta i alla nationella prov, eller prov som sätts samman från den nationella provbanken.

Kommunfullmäktiges beslut, § 121 2003-11-27 och 28, angående motionen ”opartiska granskare av prov i gymnasieklasser” innebär att en elev har rätt att få extern bedömning avseende provresultat i teoretiska ämnen av en opartisk granskare.

Skulle meningsskiljaktighet uppstå mellan elev och ansvarig lärare avseende resultatet på ett prov kan eleven till rektor skriftligt, med motivering, anmäla att en opartisk person skall granska det genomförda provet.”

Inlämningar

Respektera deadlines. Att lämna in arbeten i tid innebär att alla elever har samma förutsättningar rent tidsmässigt och att då blir bedömningen mer rättvist. Det bidrar till bättre planering av arbetsuppgifter både för lärare och elever.

Om ett elevarbete lämnas in efter utsatt tid är det viktigt att du som elev vet om att läraren kan ta i beaktande vid bedömningen att elevens förlängda tid också kan påverka värderingen av arbetet. Eftersom arbetet lämnas in sent kan du behöva vänta längre på att få en bedömning av arbetet.

Åtgärder vid fusk

Skolnämnden får besluta om att helt eller delvis stänga av en elev om eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper (skollagen 5 kap 17§).

Prov eller arbete där fusk förekommit anses som ej genomfört. Konsekvensen av detta är att inget betyg kan sättas på aktuellt avsnitt.

Om det slutliga betyget för eleven blir F eller inget betyg kan sättas har eleven rätt att göra prövningar enligt ordinarie rutiner. 

Tobak, alkohol och narkotika

På skolan finns det en nolltolerans mot droger.

Vi vill därför poängtera följande:

 • Tobaksrökning är enligt lag förbjuden i skolan och inom skolans område. Detta gäller även e-cigaretter.
 • Medförande och bruk av alkohol inom skolans område är strängt förbjudet.
 • Skolan accepterar inte något användande av narkotika.

Vid misstanke om drogmissbruk arbetar elevhälsoteamet enligt kommunens handlingsplan som upprättats i samråd med polisen. Det innebär bland annat att misstankar om droghantering polisanmäls och att en orosanmälan görs till socialförvaltningen.

Trafik- och parkeringsregler

Brogymnasiet

Vid skolan finns två parkeringsplatser vid Brogårdshallen som båda är bevakade av ordningsvakter. För att få parkera måste du ha ett parkeringstillstånd som delas ut av administrationen. För personal gäller det gröna parkeringstillståndet på de platser som är markerade som ”Reserverade platser”. För den som hyr sin parkeringsplats gäller gult parkeringstillstånd med nummer på. Elevernas parkeringstillstånd byter färg vid varje nytt läsår. Du som är elev hämtar ett giltigt parkeringstillstånd hos administrationen. 

Cyklar ska parkeras i cykelställen som tillhör skolan. Mopeder ställs vid cykelställ vid Brogårdshallen.

Information och meddelanden

På skolan finns ett antal anslagstavlor avsedda för information och meddelanden till elever och personal. På Brogymnasiet har varje klass ett eget postfack där information lämnas till klasser och enskilda elever. Allmän information finns även på Unikum samt på TV-skärmarna i skolans entréhall/cafeteria, matsal och bibliotek.

Klassråd genomförs varje vecka tillsammans med klassföreståndare/mentor. Det är ett tillfälle som ska skapa en god rutin för informationsutbyte och dialog kring gemensamma frågor.

Äta i skolan                         

På Brogårdsgymnasiet finns en skolrestaurang. I restaurangen träffas alla elever dagligen och måltiden är en viktig stund för välbefinnandet. Restaurangen fungerar även som möteslokal där vi samlas till vissa sammankomster och större informationsstunder. Här kan du se vad det blir för mat

På Brogymnasiet finns en cafeteria där du kan köpa bland annat dricka, kaffe och smörgåsar.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".