Till innehållet

Så arbetar kommunen med invasiva arter

Invasiva främmande växtarterna förekommer på Kristinehamns kommuns mark i olika omfattning. Kommunen har nyligen börjat arbeta mer strukturerat inom detta område. Första steget är att kartlägga vad vi har att jobba med. För detta har kommunen skapat en kartfunktion där man kan rapportera in fynd av fyra olika växtarter: jättebalsamin, gul skunkkalla, jätteloka och parkslide. Kartan fylls på allt eftersom och arbetet med kartläggning och datainsamling är kontinuerligt pågående. Det är viktigt att känna till att en inrapportering inte med automatik innebär att det kommer att utföras en bekämpningsåtgärd direkt. Informationen är värdefull för kommunens arbete.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen står för rådgivning, informationsinsamling och spridning av information till allmänheten när det gäller invasiva främmande arter. Tekniska förvaltningen är de som ansvarar för bekämpningen på kommunens egen mark.

Då olika växter har olika utbredning och olika egenskaper hanteras de på olika sätt.

  • Gul skunkkalla har vi i ett område och hyfsat begränsat än så länge, vilket innebär att vi är mycket noga med att gräva bort varenda planta. Här finns en god chans att helt utrota.
  • Jättebalsamin å andra sidan har redan mycket stor spridning vilket kräver ett långsiktigt metodiskt arbete. Stora ytor som behöver slås flera gånger per säsong kräver stora resurser både i personalstyrka och olika typer av maskiner som klarar av att hantera olika terräng. Växterna växer gärna på slyiga och svårtillgängliga platser.
  • Jätteloka har vi i dagsläget inte kännedom om på kommunens mark.
  • Parkslide finns på väldigt många platser och denna är en av de besvärligaste. Här får man vara försiktig då bekämpningsåtgärder i vissa fall kan trigga växten att vilja sprida sig mer.
  • Kanadensiskt gullris har kommunen ännu inte börjat arbeta med. Dock är det tydligt att denna art har en stor spridning i tätortsnära grönområden och behöver hanteras.
  • Blomsterlupinen arbetar kommunen inte aktivt med.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".