Till innehållet

Skog och tätortsnära natur

Kristinehamns kommun äger ungefär 2000 hektar skogsmark, som består av naturmark, rekreations-och produktionsskog samt myrar och berg. Innanhavet Vänern är beläget nära Kristinehamn stad och kommunens övriga tätorter och nyttjas flitigt för friluftsliv.

Kommunens skog kring tätorterna sköts enligt en grön skogsbruksplan, där vi:

  • tar stor hänsyn till skogens och naturens sociala värden

  • värnar om skogens betydelse för ett rikt djur- och växtliv

  • vill ta vara på skogens ekonomiska värden

  • ska ha ett klimatanpassat skogsbruk.

Läs mer om gröna områden och hur vi sköter om vår natur. 

Skogscertifiering Prosilva AB är kommunens certifieringsparaply. Vårt skogsinnehav är certifierade enligt FSC® SAI-FM/COC-010734 och PEFC™ 1700081. Det är oberoende internationella organisationer för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

Det sker en ständig förändring av skogsmarksarealen främst beroende på försäljning av mark för byggnation samt strategiska köp för kommande exploatering eller bytesmark. Siffrorna ska därför ses som ungefärliga uppgifter. Det kommunala skogsinnehavet har enligt skogsbruksplanen följande uppdelning:

• produktion och rekreationsskog 1400 hektar
• naturmark inom detaljplanelagt område 400 hektar
• biotopskydd 30 hektar
• myr/berg 170 hektar.

Totalt cirka 2000 hektar.

Skog och natur i tätorten

Naturområden och skog i nära anslutning till boendet är en viktig del för naturupplevelser och friluftsliv. Här ska barn kunna leka och bygga kojor, här ska du kunna plocka svamp, rasta hunden eller bara sitta ned på en stubbe en stund.

I Kristinehamns kommun finns flera fina tätortsnära skogsområden. Skogen kan se olika ut, allt från större sammanhängande skogsområden till små trädsamlingar insprängda i en stadsdel. Ibland fungerar skogen som buller och dammfång mellan en större väg och ett bostadsområde, ibland som vind- och insiktsskydd eller som en skärm mot ”fula” synintryck, som till exempel ett industriområde.

Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark och är till för alla. Det är inte tillåtet att använda skogen för eget bruk eller att förvara till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Detta klassas som nedskräpning.

Mer information om de tätortsnära naturområdena hittar du i våra broschyrer om områdena som du kan ladda ner här nedan, eller hämta på turistbyrån. 

Karta över naturområden i Kristinehamn

A9-området

Björkvallen

Djurgården

Tallunden

Varnumsviken

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".