Till innehållet

Grävtillstånd

För att få gräva och schakta i gator, torg, parker, gång- och cykelbanor där kommunen är väghållare eller markägare finns det regler som du behöver känna till och följa. Vi har samlat dessa regler i våra grävanvisningar Villkor för grävning i allmän platsmark i Kristinehamns kommun.

Du kan till exempel behöva grävtillstånd för att byta eller lägga ner VA-ledningar, ansluta fiber-, el- eller telekablar, eller för övriga arbeten som innebär grävning, schakt och planering i marken. Anvisningarna gäller alla som ska gräva i allmän plats eller på kommunens mark, såväl entreprenör som privatperson.

Ansök om grävtillstånd via ISY Schakt

Du som ansöker måste godkänna dessa villkor i samband med ansökan om grävtillstånd: 

 • Ansvara för kontroll av lednings- och kabelanvisningar från övriga ledningsägare via ledningskollen.
 • Följa anvisningar för schaktningsarbeten i gata och park.
 • Inneha granskad och godkänd TA-plan (trafikanordningsplan) enligt Kristinehamns kommuns riktlinjer.
 • Se till att godkänd utbildning finns vid arbete inom vägområde.
 • Stå för kostnaden för återställning.

För att få tillstånd behöver du följa dessa dokument: 

För att arbetet ska få påbörjas måste du:

 • Ha ett beviljat grävtillstånd
 • Skickat in trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad av kommunen.
 • Dokumentera vägmärken inom arbetsområde, t.ex. genom att fotografera platsen.
 • Dokumentera vägmarkeringar inom arbetsområde.
 • Startanmäla ärendet ISY Schakt dagen du påbörjar arbetet.

 

TA-planen skickar du in samtidigt som du ansöker om grävtillstånd. Normalt är handläggningstiden 5 arbetsdagar, förutsatt att ansökan är komplett.

Om det krävs tillstånd från Polismyndigheten för uppställningar och upplag, eller tillstånd om dispenstransport från Trafikverket, ska även dessa vara beviljade innan du börjar. Läs mer under ”Övriga tillstånd du kan behöva”.

Planerar du ett framtida arbete ska du skicka in en ansökan om grävtillstånd så snart du vet att det kommer ske, även om det ligger t.ex. ett halvår framåt i tiden. Det gör att andra också kan planera in sitt arbete i samband med ditt, eller kontrollera att arbetena inte krockar med varandra.

Så länge du gräver på din egen tomt behövs inget grävtillstånd.

Om du byter VA-ledningar på tomten kan du behöva gräva ut till anslutningspunkten som ligger på tomtgränsen. Ifall gångbanan eller gatan utanför tomten påverkas då måste du ansöka om grävtillstånd. Ange dig själv som ledningsägare och ange vilken entreprenör som utför jobbet.

I Ledningskollen har du möjlighet att begära ut en karta över området du har tänkt att gräva inom.

Även om du ska gräva på din egen fastighet är det bäst att anmäla ärendet i Ledningskollen. Då får du reda på om det finns el- eller telekablar där du har tänkt att gräva. För att få information om befintliga VA-ledningar kan du kontakta VA-avdelningen.

Arbete på väg

Ska du arbeta på väg eller använda kommunens gator, torg, parker, gång- och cykelbanor på något annat sätt så finns det regler som du måste känna till och följa.

Varna – Vägled – Värna

Vid arbete på trafikerade ytor gäller Varna - Vägled - Värna. En trafikant ska bli varnad för att denne kommer att passera ett vägarbete och bli vägledd förbi vägarbetet utan att utsätta sig själv eller dem som arbetar på vägen för fara.

Den som utför ett arbete och befinner sig inom ett vägarbetsområde ska ha godkänd kompetens enligt trafikverkets kompetenskrav för entreprenörer inom Säkerhet på Väg och Arbete på väg.

När ett arbete ska utföras på en gata eller gång- och cykelväg finns det alltid risk för olyckor och skador. För att skydda arbetare och trafikanter ska du upprätta en trafikanordningsplan, en så kallad TA-plan. Planen omfattar alla ytor som trafikeras av motorfordon, gående eller cyklister, och ska vara godkänd av tekniska förvaltningen innan arbetet får påbörjas.

En TA-plan ska redogöra för följande:

 • Typ av arbetsplats
 • Typ av avstängning, hel eller halv
 • Utmärkning vägmärke, omledning och skydd
 • Återstående bredd på gata/gång- och cykelbana
 • Mått buffert samt mellan trafik och personal på mark
 • Redovisning av hur oskyddade trafikanter leds och hänvisas runt arbetsområdet

 

TA-planen skickar du in samtidigt som du ansöker om grävtillstånd.

Om ett arbete påbörjas utan granskad TA-plan eller om påpekade brister inte åtgärdas inom förskriven tid har kommunen rätt att avbryta arbetet.

Krävs ett tillstånd enligt ordningslagen för till exempel uppställningar och upplag söks det på Polismyndighetens hemsida.

Beroende på vilka transporter som är nödvändiga till och från arbetsområdet kan det krävas en ansökan om transportdispens. Information om vad som gäller och hur du ansöker finns hos Trafikverket.

Typ av arbetsplats

Avgör om det är ett fast, kortvarigt eller intermittent arbete samt utför riskanalys. Kolla om det är en huvudgata eller en lokalgata, allmän plats eller kvarter.

Utformning arbetsplats

Utvärdera vilken typ av skydd som krävs för situationen samt vilka avstängningar, hänvisningar och vägmärken som behövs för att trafikanter (inklusive oskyddade) ska förstå trafiksituationen och hur de tar sig förbi utan risk för olycka orsakad av arbete och arbetsområdet.

Påverkan omgivningen

Avgör vem som påverkas av arbetet. Bussar, leveranser, räddningstjänst, polis, renhållning (sophämtning), anställda, boende

Utmärkningsansvarig ska finnas

Behöver inte finnas på plats men ska ha kontrollerat uppställningen, vara kontaktbar under hela arbetets gång (annars måste ansvaret lämnas över till annan namngiven och kontaktbar i dokumentation), godkänner ändringar i TA-plan, ser till att granskad TA-plan och eventuella föreskrifter finns på plats (i mobil fungerar).

Startanmälan och etablering

Dokumentera med foto vägmärken och vägmarkeringar inom arbetsområdet och bifoga startanmälan (datum som arbete rent faktiskt påbörjas), kontrollera att övriga tillstånd finns.

Avetablering och slutanmälan

Återställ platsen. Dokumentera med foto som bifogas slutanmälan. Slutanmäl arbetet.

 

Öppna checklistan som PDF för utskrift. 

Det är entreprenören som ska återfylla schaktet enligt kommunens villkor och enligt AMA anläggning.

Återställning av asfalt och bitumen sker via kommunen och dennes entreprenör som de tecknat avtal med. När återställning är utförd kommer du som entreprenör att faktureras för detta. Det är viktigt att meddela en eventuell referens om du vill att fakturan ska märkas med detta.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Sandra Norberg - driftadministratör
sandra.norberg@kristinehamn.se

0550-881 06

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".