Till innehållet

Del av Kvarnbyn 1.6

imagelw4e9.png

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Del av Kvarnbyn 1:6. Planförslaget är tillgängligt för granskningssamråd under perioden 21 mars till 26 april 2024.

Planområdet omfattar cirka 7000 m2 av fastigheten Kvarnbyn 1:6 vid Kvarndammen, fastigheten ägs av Kristinehamns kommun. Planens syfte är att pröva möjligheten att etablera en restaurang inom området.
Detta åstadkoms genom att planlägga marken för centrum och verksamheter. Verksamhetsändamålet läggs till för att göra planen mer flexibel inför framtiden.

Läs mer här:

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

PM Naturvärden

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöeffekter

PM geoteknik

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".