Till innehållet

Transformatorstation

transformatorstation 16.9.jpg

Bygglov behövs alltid 

En transformatorstation kräver bygglov både inom och utanför detaljplanelagt område. Detta gäller oavsett storlek på transformatorstationen.

Bygglov

Du behöver bygglov

  • för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation.

Du behöver inte bygglov

  • om transformatorstation är undantagen lovplikt i en detaljplan, vägplan eller järnvägsplan.

Att ta bort en transformatorstation

För att ta bort en transformatorstation krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Förslag på riskbedömning
  • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

Strandskyddsdispens

Om transformatorstationen placeras inom strandskyddat område krävs det även dispens från strandskyddet.

Markupplåtelse

Om transformatorstationen placeras på någon annans mark behöver man komma överens med markägaren angående markupplåtelse.

Fornlämningar

Om det finns fornlämningar där transformatorstationen placeras krävas tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning. Detta kan vara om man exempelvis gräver eller täcker över marken. Sådant tillstånd ansöker man om hos Länsstyrelsen Värmland.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om transformatorstationer på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".