Till innehållet

Äldreomsorgsplan 2018-2026

Vad är en äldreomsorgsplan?

Äldreomsorgsplanen är en plan för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa ambitioner och mål. Planen ska dessutom underlätta beslut och vara ett stöd i det praktiska arbetet i förvaltningen.

Äldreomsorgsplanen gäller fram till år 2026. För att hålla på långsikt kommer den behöva förändras löpande. Förändringar i lagstiftning, förordningar med mera kommer att påverka vad som styr. Utveckling av teknik, medicin och förebyggande arbete kommer påverka hur vi arbetar.
Därför ska planen kontinuerligt uppdateras. Den ska också redovisas och fastställas av socialnämnden varje år under planperioden.

Läs Äldreomsorgsplanen i sin helhet här:

Äldreomsorgsplanen 2018-2026, Socialnämnden i Kristinehamns kommun

Socialnämndens vision

Socialnämndens vision är att alla äldre i Kristinehamn ska känna sig trygga med alla insatser som utförs. Oavsett vem som ger stödet ska det vara av god kvalitet. Kvaliteten ska vara hög under hela den tid som den äldre får insatser – från det första mötet med verksamheten till den sista insatsen.

Besluten om insatserna ska bygga på jämställdhet. Den ska ges av vänlig personal med ett gott bemötande som står på en humanistisk värdegrund. Utveckling och nyskapande ska ge den bästa möjliga kompetensen i verksamheten.

Alla insatser till den enskilde ska bygga på en dialog i ett samspel med mycket inflytande över när, hur och på vilket sätt det ska ske.

Socialnämnden ska kunna erbjuda de insatser som efterfrågas utifrån varje individs behov.
Särskilt boende ska vara av hög standard och finnas på attraktiva platser i kommunen. Mötesplatserna ska vara många och underlätta för sociala sammanhang och minska psykisk ohälsa. Tillgänglighet både utifrån fysisk som digitalt perspektiv ska vara en självklarhet.

Ingen ska få olämpliga läkemedel i onödan och inte heller drabbas av vårdskada. Kommunen ska ha ett brett utbud av anpassade bostäder. Välfärdsteknologi ska vara en självklar del av verksamheten.

Hälsa och sjukvård

 • Avancerad hemsjukvård både i hemtjänsten och på särskilda boenden
 • Hög kompetens och ett gott samarbete med Region Värmland
 • Mobila team som ger sjukvård i hemmet
 • Silviacertifiering av demensvårdsteam och dagverksamhet
 • Trygg och effektiv hemgång med individen i fokus
 • Dietistkompetens
 • God och näringsrik mat för äldre

Boende

 • Trygga och anpassade boendeformer
 • Särskilt boende för personer med demenssjukdom
 • Särskilt boende för personer med psykisk ohälsa
 • Delaktighet i bostadsplaneringen
 • Olika former av korttidsboenden, bland annat med inriktning mot personer med demenssjukdom samt som stöd och avlastning för närstående 

Kompetens

 • Bra och relevanta uppdragsutbildningar
 • Lyftkörkort till alla medarbetare som använder personlyftar
 • Hållbar strategi för kompetensförsörjning
 • Utbildning i demensvård
 • Lokal plan för suicidprevention

Välfärdsteknologi

 • Ökad trygghet med webbkameror på särskilda boenden
 • Läkemedelsrobotar
 • Digitala larm
 • Visningslägenhet med bra exempel på smarta prylar
 • Stabil uppkoppling och wifi på alla kommunens särskilda boenden

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".