Till innehållet

För dig som behöver eller har god man eller förvaltare

Vem kan få god man?

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person kan du ansöka om att få en god man. Godmanskap är en hjälpinsats som bara kan beviljas när du inte kan få hjälp på ett mindre ingripande vis.

Ansökan

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig som behöver god man, men även av en make/maka, en sambo eller annan nära anhörig, till exempel en förälder, ett syskon eller ett barn. Ansökan görs hos tingsrätten.

Om den det gäller är folkbokförd i Kristinehamns, Filipstads eller Storfors kommun ska ansökan skickas till Värmlands tingsrätt. Postadressen är Box 188, 651 05 Karlstad.

Om den det gäller är folkbokförd i Degerfors eller Karlskoga kommun ska ansökan skickas till Örebro tingsrätt. Postadressen är Box 383, 701 47 Örebro.

Anmälan

Om du uppmärksammar ett behov av god man eller förvaltare ska du anmäla detta till överförmyndarnämnden.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv kan du hjälpa denne via anhörigbehörigheten i 17 kap. föräldrabalken. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier eller ge gåvor.

Kostnad för god man eller förvaltare

Som huvudregel är det du som har en god man eller förvaltare som själv betalar för hjälpen. Det gäller om du har beskattningsbar inkomst över 2,65 gånger prisbasbeloppet eller tillgångar över 2 prisbasbelopp. Om dina inkomster och tillgångar understiger dessa nivåer står kommunen för arvodeskostnaden. Det som avgör hur mycket det kostar beror på hur mycket en god man eller förvaltare hjälper dig med.

Klagomål eller byte av god man eller förvaltare

Om du inte är nöjd med hur din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag har du möjlighet att kontakta överförmyndarnämnden. Klagomål bör lämnas skriftligt. Om du inte har möjlighet att skriva klagomålet själv kan du be någon i din omgivning att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag, tisdag och torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".