Till innehållet

Vattenkvalitet och hårdhetsgrad

Vattenkvalitet

Dricksvattnet som produceras vid vattenverken håller en god kvalitet och kontrolleras regelbundet genom både mikrobiologiska och kemiska analyser.

Antalet provtagningar vid respektive verk varierar beroende på hur mycket dricksvatten som produceras på verket. Utöver detta görs egna driftkontroller under reningsprocessen inne i vattenverken, både genom provtagningar och genom olika mätningar.

I Kristinehamns kommun får vi vatten från tre vattenverk, det största i Sandköping förser Kristinehamns tätort, Ölme och Björneborg. De andra vattenverken ligger i Nybble och i Bäckhammar. Läs mer om detta under Vattenverk och reningsverk.

Nya regler för gränsvärden av PFAS

Från 1 januari 2023 gäller EU:s nya dricksvattendirektiv. Det innehåller bland annat nya gränsvärden för PFAS i samtliga länder inom EU. Från 1 januari 2026 utökas kravet. Då ska prover även tas på PFAS4 samt PFAS21, genom ett samlingsprov som innefattar 21 olika PFAS ämnen.

Som medlem i EU måste länderna minst följa EU:s krav i enlighet med dricksvattendirektivet, men Sverige har valt att sätta ännu strängare krav med avseende på PFAS. Livsmedelsverket har beslutat i sina dricksvattenföreskrifter att från och med januari 2026 gäller nya gränsvärden för summan av PFAS21 på 100 nanogram/liter och summan av PFAS4 på 4 nanogram/liter. Fram till att de nya gränsvärdena börjar gälla, januari 2026, ska vattenverk i Sverige undersöka PFAS-halter.

Dricksvatten - vårt mest kontrollerade livsmedel

Kristinehamns kommun tar kontinuerliga vattenprover i hela produktionskedjan för att säkerställa dricksvattenkvalitén. Det svenska kranvattnet är vårt mest kontrollerande livsmedel och kommer även i fortsättningen att vara det. Många dricksvattenproducenter kommer att behöva vidta åtgärder som innebär ökade kostnader för vattenverken och VA-branschen.

Kristinehamns kommun tar prover och analyserar kontinuerligt förekomst av eventuella föroreningar, däribland PFAS, högfluorerande ämnen. Kommande gränsvärde kommer från 2026 att gälla för PFAS4 och PFAS21. I Nybble ligger den uppmätta halten för PFAS4 idag på 5,7 nanogram/liter, vilket är strax över kommande gränsvärde på 4 nanogram/liter. På övriga vattenverk ligger vi under gränsvärdena. 

Vi fortsätter provtagning för att skaffa oss ett ännu bättre underlag, därefter utvärderar vi hur vi går vidare med åtgärder. 

För att säkerställa god dricksvattenkvalitet finns Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) som alla dricksvattenproducenter måste följa. Föreskrifterna ställer krav på bland annat hur dricksvattnet ska beredas och kvalitetssäkras.

Kemikalier med många användningsområden

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiskt framställda kemikalier. Dessa kemikalier används i ett stort antal produkter och finns bland annat i kosmetika, förpackningar, funktionskläder och i teflonet i stekpannor.PFAS som är en grupp av olika ämnen, är syntetiskt framställda kemikalier som finns i en mängd produkter. PFAS tar extremt lång tid att bryta ner, och det gör att ämnena är vanligt förekommande i miljön och i både dricksvatten och mat. Du kan läsa mer om hälsoriskerna på Livsmedelverkets hemsida.

Så kan du göra skillnad

PFAS sprids i vår miljö genom produkter som vi köper och använder. Därför kan du som konsument bidra till att minska förekomsten av dessa ämnen genom att välja produkter fria från PFAS. Läs mer hos Kemikalieinspektionen. 

PH Värde och Hårdhetsgrad

PH Värde anges enligt lista nedan. Hårdhetsgrad mäts kontinuerligt vid alla vattenverk. För vatten mäts hårdhet i tyska grader (˚dH), där 1-6 klassas som mjukt vatten, 6-10 är medelmjukt vatten och 10-21 är hårt vatten.

I hela kommunen har vi mjukt vatten. I tabellen nedan kan du se vad det är för hårdhetsgrad där du bor. Dosera tvättmedel enligt rekommendation för mjukt vatten om du är ansluten till kommunens dricksvattennät. Använd gärna miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel.  

Område

PH Värde

 ˚dH  

Vattenverk

Kristinehamns centralort, Ölme och Björneborg

7,7

 2,5

Sandköping

       

Bäckhammar

7,9

 3,1

Bäckhammar

       

Nybble

8,1

 3,7

Nybble

 

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".