Till innehållet

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och gymnasiet som bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilket avstånd som gäller beror på vilken klass eleven går i. Däremot ingår inte resor till och från fritidshem och förskola.

Skolskjuts ingår i vår ordinarie planering inför läsårsstarten och löpande under läsåret. Vårdnadshavare med barn förskoleklass upp till årskurs 9 behöver ansöka om skolskjuts inför varje läsår och läsa om vilka regler som gäller. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller taxi.

Ansökan om ordinarie skolskjuts görs via e-tjänst: 

Ansökan om skolskjuts

Vid behov av skolskjuts vid växelvis boende eller särskilda skäl ansöker du via nedanstående e-tjänst:

 • När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda vårdnadshavarna.
 • När en vårdnadshavare vill visa på trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet i ansökan.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende eller vid särskilda skäl

Här finns mer information om våra regler för skolskjuts

Information om grundskoleladdning

Mer information om skolskjuts

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Kristinehamns kommun betyder det att alla barn som ska börja förskoleklass har rätt till en skolplacering inom tre kilometer från hemmet. Avståndet mäts framför allt i gång- och cykelväg mellan hemmet och skolan. För att få skolskjuts mellan bostaden och påstigningsplatsen ska avståndet vara två kilometer eller längre. Om det inte finns en skola inom tre kilometer från hemmet har barnet rätt till en skola dit kostnadsfri skolskjuts anordnas.

Ansökan om skolskjuts

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende eller vid särskilda skäl

Elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens hem, det vill säga folkbokföringsadress, till hemskola, är minst:

 • tre kilometer, för barn i årskurs 1-3
 • fyra kilometer, för barn i årskurs 4-9.

Påstigningsplatsen för skolskjutsen placeras så att avståndet mellan elevens hem och hållplatsen inte är alltför långt. För årskurs 1-3 ska avståndet till hållplatsen inte vara längre än två kilometer. För årskurs 4-9 ska avståndet till hållplatsen inte vara längre än tre kilometer.

Ansökan om skolskjuts

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende eller vid särskilda skäl

Elever som går i gymnasieskolan och som har längre än sex kilometer till skolan har rätt till busskort. Om du är folkbokförd i en annan kommun så är det din hemkommun som fattar beslut om du har rätt till busskort. Busskortet gäller dygnet runt under läsåret.

Mer information och ansökan hittar du här: Gymnasiebiljett för resor

Elever i anpassad grundskola, årskurs 1-9, har rätt till skolskjuts till och från skolan. Detta gäller inte mellan fritidshem och hemmet om det inte finns särskilda skäl. 

Elever i kommunal anpassad gymnasieskola kan få skolskjuts om eleven anses behöva skjuts. Det som avgör är exempelvis färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller om det finns någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen är i så fall gratis och sker inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.

Elever som väljer att gå i annan skola än hemskolan (den skola som kommunen normalt placerat eleven i) eller i fristående skola, har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.

I samband med ett eventuellt skolbyte informerar vi vårdnadshavare om detta.

Elever som går i grundskolan och grundsärskolan och som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens hemskola uppfyller kommunens avståndsgränser.

Växelvis boende innebär att en elev bor på två adresser i Kristinehamns kommun, normalt halva tiden vardera i ett regelbundet mönster, hos vårdnadshavare som har gemensam vårdnad. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser och eleven ska vara skriven på en av dessa.

Skolskjuts eller kostnadsfria resor med linjetrafik eller befintlig skolskjutsning anordnas inte till vårdnadshavare som är folkbokförd i annan kommun.

För elever i förskoleklass med växelvis boende prövas rätt till skolskjuts bara utifrån elevens folkbokföringsadress.

Om du som vårdnadshavare inte är nöjd med ett beslut om skolskjuts, kan du begära omprövning. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de bestämmelser som gäller för rätt till skolskjuts. Alla förutsättningar som kan ge eleven rätt till skolskjuts ska prövas. 

Vid olycka, skadegörelse, bråk eller någon annan incident på eller i samband med skolskjutsen ska en incidentrapport fyllas i och skickas in.

Rapportera incident vid skolskjuts

Om du har tappat bort ditt busskort kontaktar du din skola eller skolskjutshandläggare. Ett nytt kort får köpas för 200 kronor.

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika buss- och taxibolagen för trafikupplysning samt kontakt vid kvarglömda saker. Om du har glömt något på bussen, prata med busschauffören först.

Kontakt  Telefonnummer
Värmalndstrafik trafikupplysning 0771-32 32 00
Nobina Kristinehamn 0550-40 23 00
Rudskoga Taxi 076-341 82 02
Kristinehamns Taxi

0550-150 45
0550-348 44

 

Skolbussar för läsåret 

Kristinehamns kommun har avtal om skolskjuts med Värmlandstrafik AB. Nedan finns turlistor som gäller för resor till skolan med särskilda skolbussar. Avgångstider för hemresor från skolorna är inte angivna utan varierar beroende på när skoldagen slutar.

Kompisåkning är inte tillåten.

Turlistor Läsåret 2023/2024

Turlistor 23/24

Mixtrafik är Värmlandstrafiks tjänst som låter allmänheten boka plats på och åka med skolbussarna. Genom att öppna upp skolbussarna får fler nytta av trafiken som körs på vardagarna, varje morgon och eftermiddag.

I Kristinehamns kommun blir det möjligt att boka plats på och åka med skolbussar som går via Medhamn, Rudskoga och Ölme. Mixtrafik finns också tillgängligt i Grums, Arvika, Kil och Munkfors kommun.

Platsen på bussen bokas kostnadsfritt via Mina sidor med hjälp av bank-id, där den som bokar kan välja mellan en rad olika stopp längs med vägen. Antalet platser på bussen och turens rutt kommer att skifta något från dag till dag, eftersom det är de skolskjutsberättigade elevernas behov som ligger i grunden.

Så här gör du för att boka en resa

 • Logga in med bank-id på bokningssidan: mixtrafik.varmlandstrafik.se.
 • Välj resenär. Du kan lägga till flera resenärer som du kan boka en resa åt.
 • Sök på det närområde du vill resa i. Fyll i vilken hållplats du vill resa från och till, så ser du om det finns en ledig plats på en buss som kör denna sträckan.
 • Boka en ledig plats. Du får en bekräftelse som du visar upp för föraren i samband med resan.

 

Frågar och svar om tjänsten hittar du här.

Här finns information till dig som har barn som åker skolskjuts.

Några saker att tänka på:

 • Se till att morgonen blir så lugn som möjligt. Stress är en av de vanligaste orsakerna till olyckor i trafiken.
 • Om du skjutsar ditt barn till hållplatsen eller skolan – var uppmärksam på andra barn och trafiken omkring dig när du släpper av.
 • Prata gärna med ditt barn om vad man ska tänka på vid skjutsen, såsom säkerhetsbälte, att väskan placeras under sätet, att respektera de andra barnen och inte minst att bussen eller taxin är förarens arbetsplats. En glad förare är en trygg och säker förare.

Skola, transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.
Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv.

Elevens ansvar
Elevens ska följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning och ordningsregler med mera.

Vårdnadshavares ansvar
Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
Vårdnadshavare ansvarar också för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Transportörens ansvar
Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Om du har skyddad identitet ber vi dig kontakta skolskjutshandläggare eller skolan för manuell hantering av ansökan. Gör inte ansökan via vår E-tjänst.

Kontaktuppgifter

Anna Hedlund - skolskjutsansvarig
anna.hedlund@kristinehamn.se

0550-882 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".