Till innehållet

Ledningsarbete i Marielund

Från vecka 9 påbörjar vi byta ut ledningar på Hammargränd, Tånggränd och del av Marielundsvägen, ledningarna ersätts med nya vatten-, avlopp- och dagvattenledningar.

Varför behöver detta göras?

Ledningarna är gamla och många har sitt tak- och dräneringsvatten kopplat på spillvattenledningen, och inte mot dagvattenledning. Det är idag hårdare krav från Länsstyrelsen Värmland som har tillsyn över kommunens avloppsreningsverk och vi har krav på oss att bräddningar måste minskas. Bräddning betyder att tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten överbelastar reningsverk och ledningar och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av.

Detta projekt är ett led i den strategi som Vatten & Avfall arbetar efter för att kunna få fler fastigheter att koppla sig rätt och därmed klara de krav som ställs. Krav om rättkoppling gäller för hela Kristinehamns kommun.

Arbetet beräknas vara färdigt i juni 2024. 

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".