Till innehållet

Avgifter

Du som beviljas insatser inom hemvården eller särskilt boende betalar avgift för detta. Din avgift räknas fram enligt kapitel 8 i socialtjänstlagen. Hur mycket du ska betala beror bland annat på dina inkomster, din boendekostnad och vilka insatser du har. För att avgiften ska bli rätt ska du besvara en inkomstförfrågan.

När vi räknar fram ditt avgiftsutrymme utgår vi från dina inkomster (till exempel pension, bostadsbidrag och ränteinkomster) och tar hänsyn till ett förbehållsbelopp som består av schablonbelopp, boendekostnad samt individuell del (se begreppsförklaringar). Mellanskillnaden utgör ditt avgiftsutrymme.

Exempel:

11 000  kr      Inkomster
- 8 000  kr     Förbehållsbelopp
= 3000  kr      Avgiftsutrymme

Trots att avgiftsutrymmet i detta exempel är 3 000 kr kan avgiften bli högst 2 575 kr per månad som är den högsta avgift som kan tas ut enligt maxtaxan år 2024.

För makar läggs inkomsterna samman och delas lika mellan individerna vid inkomstberäkningen. Detta eftersom man har en lagstadgad skyldighet att försörja varandra. För sambor räknas inkomsterna istället var för sig eftersom sambor inte har denna lagstadgade skyldighet att försörja varandra.

 

Förbehållsbeloppet är det belopp som kommunen tar hänsyn till vid beräkning av avgiften. Förbehållsbeloppet består av schablonbelopp, hyra plus eventuellt tillägg för fördyrade levnadskostnader. Observera att eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp kan vi inte garantera att du faktiskt har det beloppet kvar. Om din inkomst understiger förbehållsbeloppet betalar du ingen omvårdnadsavgift.

Schablonbelopp är en fastställd summa som är lika för alla och skall täcka det som kallas normala levnadskostnader. Schablonbeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år. Från och med 1 januari 2024 är schablonbeloppet 7 062 kr/månad för ensamstående och 5 762 kr/månad per person för makar och sambor.

Individuell del/tillägg = fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året utöver normala levnadskostnader, ex arvode för god man. Fördyrad kostnad gällande kost på särskilt boende och korttidsboende tas hänsyn till med automatik utan någon ansökan.

Om du anser att du har fördyrade levnadskostnader kan du vända dig till Stöd, vård och omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare för information om riktlinjerna och ev ansökan.

Boendekostnad = Den hyreskostnad du har för din bostad. Kostnaden för boende i egen fastighet beräknas enligt praxis.

Avgiftsutrymme = Din maxtaxa = det belopp som du maximalt kan betala för den hjälp du får från Stöd, vård och omsorgsförvaltningen. Ingen betalar mer än 2 575 kr/månad (år 2024) oavsett hur mycket hjälp man har. Observera att eventuella kostnader för kost samt kostnader för resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet samt rehabilitering inte ingår i maxtaxan.

Om din ekonomi tillåter tas en avgift ut för personlig omvårdnad om max 2 575 kr/månad, 85,80 kr/dygn, efter individuell prövning. Priset för kost på särskilt boende är 4 980 kr/mån. Om du inte vistas på boendet hela månaden minskas dina kostnader för kosten. Tillägget för den fördyrande delen i förbehållsbeloppet minskas också.

Schablonbeloppet är 5 978 kr på särskilt boende (från och med 1 januari 2024). Att det är något lägre beror på att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel och vissa möbler. En avgift på 185 kr/mån för förbrukningsvaror tillkommer.

När du flyttar till särskilt boende tecknar du ett hyreskontrakt för bostaden. När du tecknat hyresavtal kan du hos Pensionsmyndigheten ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP).

 

Observera att en insats måste avbokas minst 14 dagar i förväg för att avgift inte ska tas ut. Anledningen är att verksamheten behöver tid för att anpassa bemanningen för de insatser som ska utföras. Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.
Insatsen Personlig omsorg berörs inte då avgift för denna utgår per månad.

Om du så önskar får du gärna betala dina räkningar till oss med autogiro. Här kan du läsa mer om autogiro. 

Trygghetslarm: 400 kr/månad

Personlig omsorg: 683 kr/månad

Städ: 431 kr tillfälle

Tvätt: 431 kr tillfälle

Ledsagning: 246 kr tillfälle

Social samvaro: 370 kr tillfälle

Promenad: 370 kr tillfälle

Avlastning: 185 kr tillfälle

Inköp av dagligvaror: 238 kr tillfälle

Dagverksamhet: 83 kr (exkl lunch)

Förstärkt hemtjänst: 85 kr dag

Tillsyn över dygn: 85 kr dygn

Omvårdnad korttidsplats/avlastning: 85 kr dag (exkl mat)

Omvårdnad i särskilt boende: 85,80 kr dag (exkl mat)

Hemsjukvård: 364 kr besök

Rehabinsatser: 364 kr besök

Musik- och rytmterapi: 124 kr/tillfälle

Distribution av kyld mat: 12,86 kr/portion*

Följeslagare till vårdinrättning, bostadsort 246 kr/tillfälle 

Följeslagare till vårdinrättning, utom bostadsort 616 kr/tillfälle

Kost korttidsplats/avlastning: 166 kr/dygn

Kost i särskilt boende: 166 kr/dygn

Kyld mat: 40,14 kr/portion*

Resor till och från dagverksamhet: 70kr tur och retur

Lunch på dagverksamhet: 67 kr/portion

Förbrukningsvaror på särskilt boende: 185 kr/månad

*Notera att sammanlagda priset för hemlevererad kyld mat är upp till 53 kr/portion (mat och distribution).

Fritidsresor  på serviceboende och gruppbostad

  • Enkel resa inom kommunen 29 kr/resa
  • Enkel resa inom länet samt Karlskoga 77 kr/resa
  • Längre resa utanför länet 31 kr/mil

Ytterligare upplysningar lämnas av avgiftshandläggare, tfn 0550-885 01.

Besöksadress: Magister Löfs väg 8, Kristinehamn.            
Postadress: Kristinehamns kommun, 26. Stöd, vård och omsorgsförvaltningen, 681 84  Kristinehamn.

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare Stöd, vård och omsorgsförvaltningen

0550-885 01

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".