Till innehållet

Avgifter

Du som beviljas insatser inom hemvården eller särskilt boende betalar avgift för detta. Din avgift räknas fram enligt socialtjänstlagen. Hur mycket du ska betala beror på dina inkomster och vilka insatser du har. För att avgiften ska bli rätt ska du besvara en inkomstförfrågan.

Avgiftsuträkning

När vi räknar fram ditt avgiftsutrymme utgår vi från dina inkomster (till exempel pension, bostadsbidrag och ränteinkomster) och tar hänsyn till ett förbehållsbelopp som består av schablonbelopp, boendekostnad samt individuell del (se begreppsförklaringar). Mellanskillnaden utgör ditt avgiftsutrymme.

Exempel:

11 000  kr      Inkomster
- 8 000  kr     Förbehållsbelopp
= 3000  kr      Avgiftsutrymme

Trots att avgiftsutrymmet i detta exempel är 3 000 kr kan avgiften bli högst 2 125 kr per månad som är den högsta avgift som kan tas ut enligt maxtaxan år 2020.

För makar läggs inkomsterna samman vid avgiftsberäkning och delas lika mellan var och en. För sambor beräknas inkomsterna var för sig då det mellan sammanboende inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet.

Förklaringar av begrepp

Förbehållsbeloppet är det belopp som kommunen tar hänsyn till vid beräkning av avgiften. Förbehållsbeloppet består av schablonbelopp, hyra plus eventuellt tillägg för fördyrade levnadskostnader. Observera att eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp kan vi inte garantera att du faktiskt har det beloppet kvar. Om din inkomst understiger förbehållsbeloppet betalar du ingen omvårdnadsavgift.

Schablonbelopp är en fastställd summa som är lika för alla och skall täcka det som kallas normala levnadskostnader. Schablonbeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år. För år 2020 är schablonbeloppet 5 339 kr/månad för ensamstående och 4 512 kr/månad per person för makar och sambor.

Individuell del/tillägg = fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året utöver normala levnadskostnader, ex arvode för god man. Fördyrad kostnad gällande kost på särskilt boende och korttidsboende tas hänsyn till med automatik utan någon ansökan.

Om du anser att du har fördyrade levnadskostnader kan du vända dig till Socialförvaltningens avgiftshandläggare för information om riktlinjerna och ev ansökan.

Boendekostnad = Den hyreskostnad du har för din bostad. Kostnaden för boende i egen fastighet beräknas enligt praxis.

Avgiftsutrymme = Din maxtaxa = det belopp som du maximalt kan betala för den hjälp du får från Socialförvaltningen. Ingen betalar mer än 2 125  kr/månad (år 2020) oavsett hur mycket hjälp man har. Observera att eventuella kostnader för kost samt kostnader för resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet samt rehabilitering inte ingår i maxtaxan.

Särskilt boende

Om din ekonomi tillåter tas en avgift ut för personlig omvårdnad om max 2 125 kr/månad, 71 kr/dygn, efter individuell prövning. Priset för kost på särskilt boende är 3 750 kr/mån. Om du inte vistas på boendet hela månaden minskas dina kostnader för kosten. Tillägget för den fördyrande delen i förbehållsbeloppet minskas också.

Schablonbeloppet är 4 909 kr på särskilt boende. Att det är något lägre beror på att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel och vissa möbler. En avgift på 153 kr/mån för förbrukningsvaror tillkommer.

När du flyttar till särskilt boende tecknar du ett hyreskontrakt för bostaden. När du tecknat hyresavtal kan du hos Pensionsmyndigheten ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP).

Avbokning av insatser

Observera att en insats måste avbokas minst 14 dagar i förväg för att avgift inte ska tas ut. Anledningen är att verksamheten behöver tid för att anpassa bemanningen för de insatser som ska utföras. Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut. 
Insatsen Personlig omsorg berörs inte då avgift för denna utgår per månad.

Autogiro

Om du så önskar får du gärna betala dina räkningar till oss med autogiro, läs mer på www.kristinehamn.se.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av avgiftshandläggare, tfn 0550-885 01.

Besöksadress: Magister Löfs vägen 8, Kristinehamn.             
Postadress: Kristinehamns kommun, 26. Socialförvaltningen, 681 84  Kristinehamn.

Avgifter som ingår i maxtaxan

Trygghetslarm: 400 kr/månad

Personlig omsorg: 575 kr/månad

Städ: 363 kr/tillfälle

Tvätt: 363 kr/tillfälle

Ledsagning: 207 kr tillfälle

Social samvaro: 312 kr tillfälle

Promenad: 312 kr tillfälle

Avlastning: 156 kr tillfälle

Inköp av dagligvaror: 176 kr tillfälle

Dagverksamhet: 70 kr dag (exkl lunch)

Omvårdnad korttidsplats/avlastning: Kontakta avgiftshandläggare.

Omvårdnad i särskilt boende: Kontakta avgiftshandläggare.

Hemsjukvård: 306 kr besök

Rehabinsatser: 306 kr besök

Musik- och rytmterapi: 105 kr/tillfälle

Distribution av kyld mat: Kontakta avgiftshandläggare

Följeslagare till vårdinrättning, bostadsort 207 kr/tillfälle 

Följeslagare till vårdinrättning, utom bostadsort 520 kr/tillfälle

 

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Kost korttidsplats/avlastning: 130 kr/dygn

Kost i särskilt boende: 130 kr/dygn

Kyld mat: Kontakta avgiftshandläggare

Resor till och från dagverksamhet: 50 kr tur och retur, max 1 220 kr/mån

Lunch på dagverksamhet: 58 kr/portion

Förbrukningsvaror på särskilt boende: 156 kr/månad

 

Fritidsresor  på serviceboende och gruppbostad

  • Enkel resa inom kommunen 26 kr/resa
  • Enkel resa inom länet samt Karlskoga 75 kr/resa
  • Längre resa utanför länet 24 kr/mil

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare Stöd, vård och omsorgsförvaltningen

0550-885 01

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".