Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Avgifter

Du som beviljas insatser inom hemvården eller särskilt boende betalar avgift för det. Din avgift räknas fram enligt socialtjänstlagen. Hur mycket du ska betala beror på dina inkomster och vilka insatser du har. För att avgiften ska bli rätt ska du besvara en inkomstförfrågan.

Avgiftsuträkning

När vi räknar fram ditt avgiftsutrymme utgår vi från dina inkomster. Det kan vara till exempel pension, bostadsbidrag och ränteinkomster. Vi tar också hänsyn till ett förbehållsbelopp som består av schablonbelopp, boendekostnad och individuell del.

Mellanskillnaden utgör ditt avgiftsutrymme. Här är ett exempel:

11 000 kronor i inkomster minus 8000 kronor i förbehållsbelopp blir lika med 3000 kronor, som är ditt avgiftsutrymme.

Trots att avgiftsutrymmet i detta exempel är 3000 kr kan avgiften bli högst 2045 kr per månad, eftersom det är den högsta avgift som kan tas ut enligt maxtaxan år 2018.

Titta gärna i begreppsförklaringen här nedan för mer information.

För makar och registrerade partners läggs inkomsterna samman vid avgiftsberäkning och delas lika mellan var och en. För sambor beräknas inkomsterna var för sig då det mellan sammanboende inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet.

Förklaringar av begrepp

Förbehållsbeloppet är det belopp som kommunen tar hänsyn till vid beräkning av avgiften. Förbehållsbeloppet består av schablonbelopp, hyra + eventuellt tillägg för fördyrade levnadskostnader. Observera att eftersom din inkomst kan understiga ditt förbehållsbelopp kan vi inte garantera att du faktiskt har det beloppet kvar. Om din inkomst understiger förbehållsbeloppet betalar du ingen omvårdnadsavgift.

Schablonbelopp är en fastställd summa som är lika för alla och skall täcka det som kallas normala levnadskostnader. Schablonbeloppet är baserat på prisbasbeloppet och ändras varje år. För år 2017 är schablonbeloppet 5057 kronor per månad för ensamstående och 4273 kronor per månad per person för makar och sambor.

Individuell del eller tillägg är fördyrade levnadskostnader som är varaktiga under större delen av året utöver normala levnadskostnader, till exempel arvode för god man. Fördyrad kostnad gällande kost på särskilt boende och korttidsboende tas hänsyn till med automatik utan någon ansökan.

Om du anser att du har fördyrade levnadskostnader kan du vända dig till Socialförvaltningens avgiftshandläggare för information om riktlinjerna och eventuell ansökan.

Boendekostnad är den hyreskostnad du har för din bostad. Kostnaden för boende i egen fastighet beräknas enligt praxis.

Avgiftsutrymme är din maxtaxa, det vill säga det belopp som du maximalt kan betala för den hjälp du får från Socialförvaltningen. Ingen betalar mer än 2045 kronor per månad (år 2018) oavsett hur mycket hjälp du har. Observera att eventuella kostnader för kost samt kostnader för resor till och från dagverksamhet eller rehabilitering inte ingår i maxtaxan.

Särskilt boende

Om din ekonomi tillåter tas en avgift ut för personlig omvårdnad om max 2045 kronor i månaden eller 67 kronor per dygn. Det sker efter individuell prövning. Priset för kost på särskilt boende är 3523 kronor i månaden. Om du inte vistas på boendet hela månaden minskas dina kostnader för kosten. Tillägget för den fördyrande delen i förbehållsbeloppet minskas också.

Schablonbeloppet är 4597 kr på särskilt boende. Att det är något lägre beror på att kommunen ansvarar för kostnader för hushållsel och vissa möbler. En avgift på 150 kr i månaden för förbrukningsvaror tillkommer. När du flyttar till särskilt boende tecknar du ett hyreskontrakt för bostaden. När du tecknat hyresavtal kan du hos Pensionsmyndigheten ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP).

Avbokning av insatser

Observera att en insats måste avbokas minst 14 dagar i förväg för att avgift inte ska tas ut. Anledningen är att verksamheten behöver tid för att anpassa bemanningen för de insatser som ska utföras. Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.

Insatsen Personlig omsorg berörs inte då avgift för denna utgår per månad.

Avgifterna 2017

Avgifter som ingår i maxtaxan:

 • Trygghetslarm 400 kronor i månaden
 • Trygghetslarm, extra knapp 0 kronor i månaden
 • Personlig omsorg 533 kronor i månaden
 • Städ 287 kronor per tillfälle
 • Tvätt 287 kronor per tillfälle
 • Ledsagning 151 kronor per tillfälle
 • Social samvaro 151 kronor per tillfälle
 • Avlastning 151 kronor per tillfälle
 • Inköp av dagligvaror 157 kronor per tillfälle
 • Dagverksamhet 67 kronor per dag (lunch ingår inte)
 • Omvårdnad korttidsplats eller avlastning 67 kronor per tillfälle (mat ingår inte)
 • Omvårdnad i särskilt boende 67 kronor per tillfälle (mat ingår inte)
 • Hemsjukvård 200 kronor per besök
 • Rehabinsatser 200 kronor per besök
 • Musik- och rytmterapi 100 kronor per tillfälle
 • Distribution av kyld mat 10.24 kronor per portion

Avgifter som inte ingår i maxtaxan:

 • Kost korttidsplats/avlastning 117,42 kronor per dygn
 • Kost i särskilt boende 117,42 kronor per dygn
 • Kyld mat 34,76 kronor per portion*
 • Resor till och från dagverksamhet 50 kronor tur och retur, max 1200 kronor per månad
 • Lunch på dagverksamhet 56 kronor per portion
 • Förbrukningsvaror på särskilt boende 150 kronor per månad

*Notera att sammanlagda priset för hemlevererad kyld mat är upp till 45 kronor per portion mat och distribution.

Kontaktuppgifter

Avgiftshandläggare socialförvaltningen

0550-885 01

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".