Till innehållet

Inmätningar av dammar

Under hösten 2023 utfördes inmätningar av dammar på kommunägd mark av konsultbolaget Vattenbyggnad i Sverige AB. Resultatet av mätningarna blev underlag för framtagande av åtgärdsförslag som ingår i det samrådsunderlag som konsulten nu tar fram. Samrådsunderlaget ska i förlängningen ligga till grund för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen och förhoppningen är att påbörja åtgärder under 2025.  

Genom åtgärder kan miljön förbättras, särskilt när det gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för vandrande fisk från Vänern. Planerade åtgärder förväntas även minska riskerna vid höga flöden genom ökad förutsägbarhet, minskad risk för igensättningar och översvämningar. 

Bakgrund

En utredning togs fram 2019 där inventering utfördes för alla dammar i kommunen. Projektet är nu avgränsat till utredning om åtgärdsförslag för dammar på kommunal mark vilket innefattar Vågbron, Björklundsdammen, Hagadammen, hembygdsgården, Smedby kvarn och Kvarndammen.

Utredningen kommer ligga till grund för projektering och åtgärder som i förlängningen ska leda till säkrare flödesfunktion, ökad möjlighet för vandrande fisk att ta sig upp i systemet samt leda till att god vattenmiljö uppnås i vattendragen Varnan och Övre kvarnsälven. I projektet ingår framtagande av åtgärdsförslag där respektive damm ges en lämplig utformning för att både kunna hålla en vattennivå samt leda förbi större flöden utan att manuell reglering behöver ske.

Vissa av dammarna omfattas av kulturmiljölagen vilket ingår i utredningen att ta hänsyn till i dialog med länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. 

Målsättning 

Syftet är att modernisera utformningen av dammarna och restaurera vattensystemet för att nå vattenkvalitetsnormens mål god ekologisk status till 2027, men också klara av att hantera översvämningsrisker. 


Vågbron. Foto: Kristinehamns kommun

Kontaktuppgifter

Hanna Lundaahl Jern - Projektledare
hanna.lundaahljern@kristinehamn.se

0550-881 33

Tom Johansson - Skogs- och naturvårdare
tom.johansson@kristinehamn.se

0550-88 115

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".