Till innehållet

Inmätningar av dammar

Under vecka 45 påbörjades inmätningar av kommunens dammar vid Vågbron, Björklundsdammen, Hagadammen, hembygdsgården, Smedby kvarn och Kvarndammen. Arbetet utförs av konsultbolaget Vattenbyggnad i Sverige AB med hjälp av drönarflygning, lodning med mätbåt och inmätning med GPS. 

Varför gör vi detta? 

Projektet är idag i ett första skede med inmätningar av våra dammar. Resultaten av dessa mätningar blir underlag för framtida projektering av åtgärdsförslag som i förlängningen ska ligga till grund för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen. Vår förhoppning är att påbörja åtgärder under 2025.  

Genom åtgärder kan miljön förbättras, särskilt när det gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för vandrande fisk från Vänern. Planerade åtgärder förväntas även minska riskerna vid höga flöden genom ökad förutsägbarhet och minskad risk för igensättningar. 

Bakgrunden till inmätningarna 

Utredningen kommer ligga till grund för projektering och åtgärder som i förlängningen ska leda till säkrare flödesfunktion, ökad möjlighet för vandrande fisk att ta sig upp i systemet samt leda till att god vattenmiljö uppnås i vattendragen Varnan och Vassgårdaälven. I projektet ingår framtagande av åtgärdsförslag där respektive damm ges en lämplig utformning för att både kunna hålla en vattennivå samt leda förbi större flöden utan att manuell reglering behöver ske. Vissa av dammarna omfattas av kulturmiljölagen vilket ingår i utredningen att ta hänsyn till i dialog med länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. 

Målsättning 

Syftet är att modernisera utformningen av dammarna och restaurera vattensystemet för att nå vattenkvalitetsnormens mål god ekologisk status till 2027, men också klara av att hantera översvämningsrisker. 


Vågbron. Foto: Kristinehamns kommun

Kontaktuppgifter

Hanna Lundaahl Jern - Projektledare
hanna.lundaahljern@kristinehamn.se

0550-881 33

Jenny Mickelin - Projektsamordnare
jenny.mickelin@kristinehamn.se

0550-883 86

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".