Till innehållet

Dammutredning

Nu genomför vi en dammutredning för några av kommunens äldre dammar vid Vågbron, Björklundsdammen, Hagadammen, hembygdsgården, Smedby kvarn och Herrekvarn (Kvarndammen).

Bakgrund 

En förstudie togs fram 2019 där inventering utfördes för alla dammar i kommunen. Projektet är nu avgränsat till utredning om åtgärdsförslag för dammar på kommunal mark vilket innefattar Vågbron, Björklundsdammen, Hagadammen, hembygdsgården, Smedby kvarn och Herrekvarn (Kvarndammen).

Utredningen kommer ligga till grund för projektering och åtgärder som i förlängningen ska leda till säkrare flödesfunktion, ökad möjlighet för vandrande fisk att ta sig upp i systemet samt leda till att god vattenmiljö uppnås i vattendragen Varnan och Övrekvarnsälven. I projektet ingår framtagande av samrådsunderlag med åtgärdsförslag där respektive damm ges en lämplig utformning för att både kunna hålla en vattennivå samt leda förbi större flöden utan att manuell reglering behöver ske. Samrådsunderlaget ska i förlängningen ligga till grund för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen och förhoppningen är att påbörja åtgärder under 2025.  Vissa av dammarna omfattas av kulturmiljölagen vilket ingår i utredningen att ta hänsyn till i dialog med länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Målsättning 

Syftet och mål med föreslagna åtgärder är att uppnå miljökvalitetsnormen för god ekologisk status i Varnan och Övrekvarnsälven samt att skapa en säkrare flödesfunktion för att förhindra översvämningar.


Vågbron. Foto: Kristinehamns kommun

Kontaktuppgifter

Hanna Lundaahl Jern - Projektledare
hanna.lundaahljern@kristinehamn.se

0550-881 33

Kristin Boussard - Projektledare
kristin.boussard@kristinehamn.se

0550 -88192

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".