Till innehållet

Tekniska nämnden i korthet – april 2024

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, den 24 april 2024.

Anpassad grönyteskötsel

Genom att anpassa grönyteskötseln och låta utvalda gräsytor växa kan vi gynna den biologiska mångfalden och skapa gräsängar på utvalda ställen runt om i kommunen. Det blir också en besparing av drivmedel och en effektivisering av arbetstid.

Beslut:
Tekniska nämnden beslutade att låta tidigare kortklippta gräsmattor växa upp till gräsängar på ytor som passar för detta. Avdelningschef och förvaltningschef återkommer med en muntlig redovisning om hur åtgärden har uppfattats av allmänheten efter säsong. Ekonomisk utvärdering kommer ske efter ett år.

Föreningsbidrag till KFUM

Under sommaren anordnar KFUM en idrottsskola. Den pågår under 3 veckor och barn mellan 7–15 år får prova på olika typer av idrotter och friluftsaktiviteter. Genom att bevilja föreningsbidrag till del av deltagaravgiften för idrottsskolan håller vi nere deltagarkostnaden och ger fler barn möjlighet till att delta i fysisk aktivitet och uppmuntran till fortsatt rörelse.

– Det är en viktig fråga och vi är helt överens i nämnden om att vi ska ge barn större möjlighet att vara med på aktiviteter. Denna typ av aktivitet når många barn och unga som får vara med och testa på föreningsliv utan att behöva vara medlem i någon speciell förening, säger Eva Julin Dombrowe (L), vice ordförande i Tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen har i sitt uppdrag att skapa förutsättningar för att öka barn och ungas fysiska aktivitet. Finansiering görs genom omfördelning i budget som inte påverkar övriga verksamheter.


Beslut: Tekniska nämnden beslutade att bevilja ansökan för att KFUM ska kunna arrangera idrottsskolan under sommaren till ett reducerat pris.


Övrig information   

Andra ärenden som avhandlades under Tekniska nämndens sammanträde var bland annat föreningsbidrag till föreningsdrivna anläggningar 2024 och utnämnande av nytt dataskyddsombud. Vill du ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.