Till innehållet

Kompetensförsörjning, totalförsvar och bostäder i ett och samma stråk

De senaste åren har Kristinehamn drivit på för att fler ska se utvecklingspotentialen i stråket Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro och nu börjar saker ske på allvar. Redan när vi tog fram kommunens senaste översiktsplan 2021 kunde vi konstatera att Kristinehamns regionala kontext har förändrats, och till stor del handlar kommunens utvecklingsmöjligheter om hur väl vi lyckas integrera oss och samarbeta längs den här sträckan.

Kalle Alexandersson, planeringschef-1.jpg

Bild: Kalle Alexandersson, planeringschef. 

Ett viktigt arbete som berör oss är att en omfattande lokaliseringsutredning för den nya järnvägssträckan Nobelbanan ska startas i år. För Kristinehamn skulle en utvecklad järnväg som kopplar ihop oss med Örebroregionen vara av stort värde på flera olika sätt. Förutsättningarna för pendling mellan två regioner skulle kunna bidra till att fler kan bosätta sig i Kristinehamn men pendla till jobbet, och att vårt lokala näringsliv får bättre möjligheter att rekrytera personal.

Vi medverkar på Almedalsveckan

En annan stor del i arbetet med stråket är att utveckla totalförsvaret. En stor del av Sveriges samlade kompetens inom samhällssäkerhet finns redan i vårt område, och genom en gemensam profilering kan stråket stärkas ytterligare nu när totalförsvaret måste återuppbyggas och Sverige har ingått i Nato. Under Almedalsveckan kommer samarbetet ”Svenska Säkerhetsstråket” att lanseras. Svenska Säkerhetsstråket består av Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga, Örebro, Hallsberg och Arboga som tillsammans med Business Region Värmlands och Business Region Örebro vill stärka stråket ytterligare och attrahera fler etableringar inom totalförsvar, samhällssäkerhet och försvarsindustri.

Totalförsvarets utveckling i Kristinehamn

Kristinehamns som kommun har mycket god möjlighet att fortsätta utvecklas i samband med totalförsvarets utveckling. Regementet håller på att växa fram på Harberget och armén ska starta en ny markverkstad i Rolls Royce gamla fabrik vid Höja industriområde. I Kristinehamn är det sannolikt att ytterligare tillväxt kan ske med hänsyn till Nato-inträdet och Sveriges avtal med USA, där Kristinehamn är en av 17 orter i Sverige där USA kommer tillåtas att ha verksamhet. Mycket pekar på att Sveriges roll i Nato kommer att handla om att vara ett bas-, uppmarsch- och logistikområde och här har Kristinehamn en mycket strategisk lokalisering. Utöver Försvarsmaktens utveckling är det därutöver mycket som tyder på att även den civila delen av totalförsvaret kan utvecklas i Kristinehamn, till exempel MSB:s lagerverksamhet i Kristinehamn.

Ny bostadsförsörjningsplan på gång

Försvarsutvecklingen kommer att ställa nya krav på bostadsförsörjningen och kommunstyrelsen har fattat beslut om att en ny bostadsförsörjningsplan ska tas fram. Förutom att skapa möjligheter för inflyttade till följd av regementets etablering så kommer stort fokus att läggas på att se hur vi kan tillgodose bostadsbehoven för en åldrande befolkning. Även möjligheterna att locka fler barnfamiljer att bosätta sig i kommunen ska undersökas.

Högtryck trots lågkonjunktur

Vi står inför väldigt intressanta samhällsbyggnadsutmaningar just nu och vi arbetar på högtryck för att möta dessa. Vi har två stora planarbeten för nya bostäder på gång i Mariebergs strand och på Tallunden, och inom kort kommer vi kunna börja sälja helt nya skärgårdstomter på Södra Sörkastet. Vi är på gång helt enkelt!

 

Trevlig sommar!

Kalle Alexandersson

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".