Till innehållet

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på partiklar som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Becquerel per kubikmeter innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Höga halter av radon i inomhusluften ger förhöjd risk för utveckling av lungcancer och utgör därmed en hälsorisk.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Markradon kan ta sig in i bostaden genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar eller otäta golvbrunnar. Byggnadsmaterialet lätt blåbetong kan också avge radon. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Höga halter av radon kan även finnas i vatten från djupborrade brunnar. I kommunalt anslutna fastigheter är det dock säkerställt att radonhalten är låg i dricksvattnet.

Riktvärde

Gällande riktvärde för radonhalt i inomhusluften är 200 Becquerel per kubikmeter.

Mål

Ett delmål i miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara högst 200 Becquerel per kubikmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter som är högre än så.

Med början under hösten 2012 genomförde Kristinehamns kommun en samlad insats för att få ner radonhalten i bostäder. Till en början vänder vi oss till ägare av flerbostadshus. Det ingår i fastighetsägarens ansvar att se till att radonhalten i inomhusluften inte utgör olägenhet för de boende. För att få reda på radonhalten i bostaden behöver man göra radonmätningar. Vi uppmanar alla fastighetsägare av flerbostadshus att mäta radon i sina fastigheter, alternativt skicka in mätprotokoll om mätningar redan utförts.

Så går mätningen till

Vid mätning i flerbostadshus ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning följas beträffande urvalet av lägenheter. Detta innebär bland annat att alla lägenheter med direkt markkontakt (utan källare under) ska mätas. Utöver dessa ska minst 20 procent av resterande lägenheter mätas, och minst en lägenhet per våningsplan.

Länkar

Kontaktuppgifter

Anna Roos - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
anna.roos@kristinehamn.se

0550-882 64

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Ida Lindbäck - miljö- och hälsoskyddsinspektör
ida.lindback@kristinehamn.se

0550-882 11

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".