Till innehållet

Budget, mål och styrning

Kommunens inkomster kommer från tre olika källor: statsbidrag, avgifter och skatteintäkter. I juni beslutar kommunfullmäktige om budget och övergripande mål för nästkommande år, samt en plan för de två påföljande åren. I budgetplanen ser du även nämndernas verksamhetsplaner. 

Här hittar du den aktuella budgeten och från de senaste åren:

Budget 2024

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Utmaningar och satsningar

Kristinehamn har bra förutsättningar för en god ekonomi på lång sikt, men som många andra kommuner finns en stor utmaning: antalet barn, elever och äldre ökar de kommande åren medan de som arbetar och betalar skatt blir färre. Det betyder att kommunens kostnader för skola, vård och omsorg kommer att öka mycket mer än intäkterna.

För att klara av den här utmaningen behöver kommunen effektivisera för att få ihop en budget som stämmer överens med framtidens behov. Samtidigt använder kommunen en del resurser för att fortsätta utvecklas så att fler vill bo och betala skatt i Kristinehamn. Vilken summa budgeten består av baseras på flera saker, men främst från befolkningsprognoser från SCB. 

Olika budgetar för olika behov

Budgeten är uppdelad i två delar: drift- och investeringsbudget. De olika budgeterna reglerar hur mycket pengar kommunen har till driften av ordinarie verksamheter, och hur mycket kommunen kan lägga på att växa och göra långsiktiga investeringar.

En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och sköta sina verksamheter. Exempel på driftkostnader är hyror, löner till anställda, läromedelsinköp och annat. Driftkostnader finansieras av skatteintäkter och olika bidrag från exempelvis staten.

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. Investeringar finansieras antingen från banklån eller från kommunen själv. Exempel på investeringar är nya vägar och utbyggnad av vatten- och avloppsnät. Det kan även vara byggandet av en ny skola, anpassningar i verksamheter eller en ny bro.

Mål och styrning

​​​​​​Kristinehamns kommun har en styrmodell för hållbar utveckling. Den är vägledande för arbetet med ekonomi, budget och verksamhet, samtidigt som den fungerar som ett stöd inför strategiska beslut. Genom styrmodellen stärker vi en systematisk och sammanhållen styrning, ledning och uppföljning. ​

I styrmodellen finns tre övergripande mål, där varje målområde har flera strategiska mål kopplade: 

1. En attraktiv och hållbar kommun att bo, leva och utvecklas i

Strategiska mål:

 • Kristinehamns kommun bidrar till ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle med goda förutsättningar för invånarnas folkhälsa och livskvalitet
 • Kristinehamns kommun skapar förutsättningar att bo, leva och verka i hela kommunen
 • Kristinehamns kommun bidrar till goda möjligheter för hållbara kommunikationer
 • I Kristinehamn värnar vi naturvärden och kulturmiljö och ser det som en tillgång för hållbart friluftsliv och besöksnäring
 • Kristinehamns kommun bidrar till att invånare och besökare erbjuds rika upplevelser inom kultur- och fritidsområdet

​2. God och hållbar välfärd för alla våra invånare

Strategiska mål:

 • All utbildning i Kristinehamn bedrivs i en trygg lärandemiljö som stimulerar elever att utveckla sina förmågor och nå sin fulla potential
 • Alla elever i Kristinehamn lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat
 • Kristinehamns kommun bidrar till att livsvillkoren för äldre kännetecknas av trygghet, meningsfullhet och självbestämmande
 • I Kristinehamns kommun samverkar vi och möter framtida välfärdsutmaningar med innovativa lösningar för att säkerställa en hållbar service och kvalitet i vårt välfärdsuppdrag

3. En kreativ och innovativ kommun med en hållbar tillväxt

Strategiska mål:

 • Kristinehamn har ett gott företagsklimat
 • Kristinehamn erbjuder goda förutsättningar för näringslivets utveckling
 • Näringslivet i Kristinehamn uppfattar kommunen och dess bolag som en samordnad och samspelt organisation med god service och gott bemötande
 • Kristinehamn ska nå 28 000 invånare

Kontaktuppgifter

Stefan Christensson - tf. ekonomichef
stefan.christensson@kristinehamn.se

0550-880 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".