Till innehållet

Orosanmälan

Misstankar om att barn och ungdomar far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta oss på socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att få rådgivning. Det räcker att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan. Dina misstankar behöver alltså inte vara bekräftade. Det är socialtjänstens uppgift att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet och vårdnadshavarna eventuellt behöver. 

Gör en orosanmälan för barn och ungdom

Yrkesverksam:
Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla sin oro till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola/förskola, på fritids, inom sjukvården och hos polisen. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym, kom ihåg anteckna dina kontaktuppgifter i anmälan så vi kan nå dig. Anmälningsskyldigheten regleras i Socialtjänstlagen.

Privatperson:
Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym.

Gör en orosanmälan för barn och ungdom

Hur gör jag en anmälan?

En orosanmälan görs i möjligaste mån skriftligen via detta formulär. Det är också möjligt att göra en muntlig orosanmälan (se nedan). Vid brådskande ärenden kan du först kontakta oss per telefon för att sedan komplettera med en skriftlig anmälan. Du når mottagningen för barn och unga, via receptionen på telefonnummer 0550 – 88 400 (mån-tors 08:00-16:30 och fre 08.00-16.00). 

Socialtjänsten i Kristinehamns kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid, mån-tors 08:00-16:30 och fre 08.00-16.00.

Om du gör en anmälan efter vår arbetstid kommer vi inte att se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag. Utanför vår kontorstid, om ärendet inte kan vänta, kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 054-540 50 54 eller 054-540 54 14. Vid livshotande situation ring 112. Vid livshotande situation ring 112. Vid livshotande situation ring 112.Vid livshotande situation ring alltid 112.

Konsultation/rådgivning eller muntlig orosanmälan

Du når mottagningen för barn och unga, via receptionen på telefonnummer 0550 – 88 400 (mån-tors 8.30-9.30 samt 13.00-14.30 mån-fre). Om du vill rådgöra kring barnet ska du inte uppge barnets identitet.Vad händer efter anmälan? 

Du kan med fördel informera vårdnadshavarna om din oro och att den överlämnats till socialtjänsten, såvida det inte gäller misstankar om våldsutsatthet (fysiskt, psykiskt eller sexuellt) eller andra brott mot barn. Gällande orosanmälningar för barn och ungdomar tar vi kontakt med vårdnadshavare för bedömning och fattar sedan beslut om att inleda utredning eller inte. Som yrkesverksam har du möjlighet att få information om utredning inleds eller ej, meddela oss i så fall att du önskar denna återkoppling.

Orosanmälan för vuxen

Känner du oro för att en vuxen person, granne, god vän eller annan närstående kan du anmäla det till vuxenenheten. Oron kan exempelvis handla om att din närstående har ett missbruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar, en närstående med psykisk ohälsa som medför svårigheter för personen att klara av vardagsaktiviteter, eller en närstående som lever med våld i nära relation.

Gör en orosanmälan för vuxen

Hur anmäler jag?

För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för personens situation. Om du är osäker kan du först anonymt be om råd utan att berätta vem det gäller. Du kan vara anonym när du gör en anmälan, men det kan vara värdefullt för utredningen om du uppger dina kontaktuppgifter till exempel om ytterligare uppgifter behövs. Anmälan kan exempelvis göras muntligt via telefon, skriftligt via brev eller digitalt via självservice på Kristinehamn kommuns hemsida.

Gör en orosanmälan för vuxen

Vad händer efter anmälan?

Vid en anmälan är det socialsekreterare vid kommunens vuxenenhet som arbetar med att utreda situationen. Socialsekreterare tar inledningsvis alltid kontakt med den person som orosanmälan gäller. Insatser via kommunen är frivilliga, och den vuxne kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. All personal arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en eventuell utredning. Det innebär att du som gjort orosanmälan inte har rätt att veta vad din orosanmälan lett till.

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta på vuxenenheten för rådgivning, via kommunens växel 0550-88 000 eller socialtjänstens reception 0550-88 400 måndag - fredag 8-12, 13-16

Viktigt kring orosanmälan vuxen

  • Orosanmälningar som görs på en kväll, helgdag eller en röd dag kommer inte behandlas förrän nästkommande vardag. Vid akuta ärenden kontakta socialjouren.
  • Om du är orolig för någon som lever med våld i nära relation och som kan behöva hjälp från socialtjänsten, gör inte en digital orosanmälan. Ring istället vuxengruppens jourtelefon för vidare information. Detta då vi inte kan följa upp orosanmälningar som handlar om våld i nära relation om vi inte har säkerställt att den enskilda kan ta emot vårt samtal på ett säkert sätt.
  • Observera att LVM-anmälan endast kan göras av landsting, polis, myndighetspersoner (som har regelbunden kontakt med personer med missbruksproblematik) eller läkare.
    Med andra ord så kan en privatperson (anhörig) inte skicka in en LVM-anmälan.

Orosanmälan för äldre

Om du känner en äldre person – till exempel en granne, släkting, förälder, god vän – som du misstänker eller vet far illa på något vis kan du kontakta biståndsenheten för rådgivning eller för att göra en anmälan.

Gör en orosanmälan för äldre

Om du känner en äldre person – till exempel en granne, släkting, förälder, eller god vän – som du misstänker eller vet far illa på något vis kan du kontakta biståndsenheten för rådgivning eller för att göra en anmälan. Det kan handla om att personen lever i en olämplig miljö, utsätter sig själv eller andra för risker eller har svårt att få vardagen att fungera till följd av glömska/demenssjukdom, psykisk ohälsa eller kanske nedstämdhet. Det kan också handla om missbruk eller att personen blir utsatt för försummelse och/eller psykiskt eller fysiskt våld.

När du gör en anmälan om oro till biståndsenheten kan du välja att vara anonym eller uppge ditt namn och relation till personen du gör en anmälan om. Biståndshandläggaren tar i sin tur kontakt med den enskilde för att informera om inkommen anmälan.

Några viktiga saker att veta:

  • Biståndshandläggare arbetar med frivilliga insatser, alltså behöver den enskilde samtycka till hjälp och stöd
  • Om du uppger ditt namn och relation till den enskilde får inte biståndshandläggaren undanhålla denna information från den enskilde, enligt lag
  • Vid en anmälan tar biståndshandläggare emot information från dig, men kan i sin tur inte lämna ut information såvida inte den enskilde samtycker till det

Kontaktuppgifter till biståndsenheten:

I första hand, telefonnummer: 0550-88428 

Alternativt telefonnummer: 0550-88427

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".