Till innehållet

För dig som är god man till ett ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är ett barn som kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller av någon annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Då måste en ställföreträdare utses.

God man för ensamkommande barn

En god mans uppdrag för ett ensamkommande barn är att vara i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Gode mannen har i uppdrag att se till att barnet får trygghet och att dess intressen och behov blir tillgodosedda. Några exempel på vad som ingår i uppdraget är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om olika stödinsatser, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och bevaka barnets boendesituation.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denna utses av tingsrätten efter utredning av socialförvaltningen. När en särskilt förordnad vårdnadshavare utses ska godmanskapet upphöra.

Uppdraget som god man till ensamkommande barn är tillfälligt. Den gode mannen entledigas om barnet får uppehållstillstånd och en särskild förordnad vårdnadshavare utses, om barnets föräldrar kommer till Sverige eller om barnet varaktigt lämnar landet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Ersättning och arvode

Som god man till ensamkommande barn har du rätt till arvode. Arvodet beräknas delvis enligt schablon.

Vill du veta mer?

Läs mer om att vara god man för ensamkommande barn på Sveriges kommuner och Landstings hemsida, eller på Migrationsverkets hemsida.

God man för ensamkommande, Sveriges kommuner och landsting

God man för ensamkommande, Migrationsverket

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag, tisdag och torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".