Till innehållet

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna som utses av fullmäktige. Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige, och är fullmäktiges kontrollinstrument när det gäller den kommunala verksamheten. 

Revisorernas uppgift är att granska att kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De undersöker också så att räkenskaperna är rättvisande och att den befintliga kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och fullgör sitt uppdrag självständigt.

Ledamöter

Bo Pettersson (M), ordförande 

Rolf Larsson (S), vice ordförande

Bo Arvidsson (M)

Esko Stake (L)

Lena Lendrup (KD)

Kenneth Andersson (SD)

Anne-Marie Skoglund (S)

Therese Lumberg (V)

Kristina Tjärnbro Lämås (C) 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".