Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna som utses av fullmäktige. Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige, och är fullmäktiges kontrollinstrument när det gäller den kommunala verksamheten. 

Revisorernas uppgift är att granska att kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De undersöker också så att räkenskaperna är rättvisande och att den befintliga kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och fullgör sitt uppdrag självständigt.

Ledamöter

Bosse Pettersson (C), ordförande

Rolf Larsson (S), vice ordförande

Michael Lisberg (M) 

Kristina Tjärnbro Lämås (C)

Evy Åsberg (L)

(KD) Vakant

Anne-Marie Skoglund (S)

Ingrid Rydin (MP)

Eva Wermelin (V)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".