Till innehållet

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd i korthet - december 2023

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 20 december 2023.

Verksamhetsplan och budget NAKV 2024 samt ekonomisk åtgärdsplan NAKV 2024  

Förvaltningen presenterade en verksamhetsplan och driftbudget, och då förvaltningen inte kunnat ta fram en budget i balans, även en ekonomisk åtgärdsplan.  

Den ekonomiska åtgärdsplanen som presenterades innehåller effektiviseringskrav på totalt 41 285tkr. Av dessa härleds 21 033 tkr till prognostiserat underskott 2023, 9 200 tkr tillåtgärder som under 2023 hanterades genom tillfälliga lösningar och resterande 11 052 tkravser ökade kostnader i form av budgeterade löneuppräkningar, hyror samt övriguppräkning som kopplas till rådande inflationsläge.  

Majoriteten inkom med ett yrkande om att anta verksamhetsplan,driftbudget samt samtliga åtgärder i åtgärdsplanen, förutom åtgärd 3.1"Utförarverksamhet" för process Egen försörjning, där beslut avseendeåtgärden bordläggs till nämndens sammanträde i april 2024 samt att motsvarandebelopp för åtgärden, 2 125 tkr, tills vidare läggs som en generell besparing förprocess Egen försörjning. Därtill inkom majoriteten med två tilläggsyrkanden; att uppdra tillförvaltningen att senast till nämnden i april återkomma med en fullständigredovisning om Passagen och hur den fungerar avseendestegförflyttning med en utförlig konsekvensbeskrivning, inklusive riskanalys omeffekterna av en eventuell nedläggning, både verksamhetsmässigt ochsocioekonomiskt; samt att uppdra tillförvaltningen att komplettera övriga åtgärder i åtgärdsplanen med att löpande se över hur man kan minska förvaltningens overhead-kostnader. En enig nämnd beslutade i enlighet med yrkandena.   

Övrig information   

Andra ärenden som avhandlades under nämnden för arbete, kompetens och välfärds sista sammanträde för året var bland annat riktlinjer för Bostad först, föreningsbidrag till sociala föreningar, nämndens taxor avseende tillsynsavgifter för serveringstillstånd för 2024 och handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vill du veta mer? Läs protokollet genom att klicka här.