Till innehållet

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde, den 16 maj 2024.

Ekonomirapport – tertial

Totalt bedöms nämnden för stöd, vård och omsorg att gå med ett underskott motsvarande 200 tkr vid slutet av 2024.

Prognosen för funktionsstöd på helår är ett överskott på motsvarande 1 700 tkr.

Hemtjänsten visar vid tertial 1 ett underskott på 5 624 tkr, med en prognos om ett underskott på 9 900tkr tkr som helårsavvikelse. Grunden till prognosen är att hemtjänsten under hela 2024 aktivt arbetar med åtgärdsplanen för att sänka sina personalkostnader vilket förväntas bromsa upp de högre personalkostnaderna.

HSL (sjuksköterskeorganisation samt rehabenhet) visar vid tertial 1 ett överskott på 1 138 tkr och prognosen bedöms att verksamheten kommer lämna ett överskott på ca 3 200 tkr.

Särskilt boende visar efter första tertialet i ekonomisystemet ett överskott på 2 035 tusentals kronor. Därför förväntas verksamheten komma att lämna ett överskott på årsbasis motsvarande minst 4 500 tkr.

Staben visar efter första tertialen på ett mindre överskott på 200tkr. Här saknas dock intäkter från ett stadsbidrag och förväntas därför att på helår lämna ett överskott motsvarande 500 tkr

Nämnden för stöd, vård och omsorg godkänner tertialrapporten och skickar den vidare till kommunstyrelsen.

– Det är glädjande att se att det intensiva arbetet med kontroll på ekonomin inom de olika delarna ger resultat redan nu. Arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt under resten av året med ett beräknat underskott på totalen med 200tkr, säger Jane Larsson, ordförande i nämnden för stöd, vård och omsorg.  

Behov av funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Förvaltningen föreslår för nämnden att inrätta tjänsten medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

I Kristinehamns kommun finns idag MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) i en och samma person. MAR-funktionen är en mycket viktig roll som bör ha bakgrund som fysioterapeut eller arbetsterapeut och inte ersättas av sjuksköterska. Det är dock lösningen i många kommuner, så även i Kristinehamn. Förutom rätt kompetens saknas idag även förutsättningarna för att utföra arbetet tidsmässigt. Att inrätta tjänsten medicinskt ansvarig för rehabilitering skulle leda till högre kvalitét och patientsäkerhet.

Nämnden för stöd, vård och omsorg antar förslaget att inrätta tjänsten medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

– Att få en utbildad medicinskt ansvarig för rehabilitering är mycket viktigt då kommunen ansvarar för rehabiliteringen efter till exempel höftledsoperationer. Kan vi öka möjligheten att hjälpa till med förbättring och mycket mera säkerställer kvaliteten, säger Jane Larsson, ordförande i nämnden för stöd, vård och omsorg.  

Behov av LSS-handläggare

Förvaltningen föreslår för nämnden att utöka antalet LSS-handläggare med ytterligare en och att det finansieras med utökad ram 2025.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagstiftningen innehåller 10 insatser.

I Kristinehamns kommun har antalet LSS-handläggare inte förändrats sedan lagstiftningen trädde i kraft. I samband med att LSS-handläggarna organisatoriskt flyttade över till den övriga myndighetsutövningen uppdagades brister i handläggning och arbetsmiljö. Förutsättningar och komplexiteten i uppdraget har förändrats markant de senaste åren och behovet av att utöka antalet handläggare är påtagligt.

Nämnden för stöd, vård och omsorg bifaller behovet av LSS handläggare och utökar biståndsenheten med en handläggare. Detta finansieras med en utökad ram 2025.

– Att få till ytterligare en LSS-handläggare som kan följa och stödja familjerna skapar trygghet och kvalité, säger Jane Larsson, ordförande i nämnden för stöd, vård och omsorg.

Vill du veta mer?

Andra ärenden som behandlades under nämnden var bland annat En bra plats – digitalt anhörigstöd, anpassad bemanning på SÄBO och kriterier för trygghetsboendet Uranus. Om du vill ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.