Till innehållet

Kontakta överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommun ingår i Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden granskar bland annat årligen gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar och hur uppdraget i övrigt utförs. Dessutom genomförs löpande kontroller under året, av till exempel gällande fastighetsförsäljningar och dödsbon.

Överförmyndarkansliet finns i Kristinehamn och är nämndens uppdragsenhet och sköter den dagliga handläggningen. Många av besluten är delegerade till kansliets handläggare. Övriga beslut tas av överförmyndarnämnden som sammanträder en gång i månaden.

Vill du kontakta överförmyndarkansliet? 

Du når oss på telefonnummer 0550-869 90. Telefontiden är måndag, tisdag och torsdag, klockan 10 till 12. Det går också bra att mejla till ofn@kristinehamn.se.

Vill du besöka oss?

Vår besöksadress är Kommunkontoret Uroxen på Kungsgatan 30 i centrala Kristinehamn. Kontakta oss och boka tid innan besök.

Vill du skicka brev till oss?

Vår postadress är:
Kristinehamns kommun
90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd
681 84 Kristinehamn

Framföra klagomål

Om du vill framföra klagomål eller har synpunkter på Östra Värmlands överförmyndarnämnd vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarna som utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag, tisdag och torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".