Till innehållet

Så fungerar en kommun

Kommunen har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Invånarna väljer kommunfullmäktige

Det högst beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Det är kommunens invånare som röstar in förtroendevalda (politiker) i kommunfullmäktige i de allmänna valen vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar övergripande beslut och sätter övergripande mål.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för.

Nämnderna bryter ner de övergripande målen till det egna ansvarsområdet och styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare. Till exempel har skolnämnden en förvaltning som heter skolförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är uppdelade i olika verksamhetsområden eller avdelningar.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.

Lär dig mer

Läs mer om hur en kommun styrs hos Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Kontaktuppgifter

Linn Carlsson - kommunsekreterare
linn.carlsson@kristinehamn.se

0550-880 09

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".