Till innehållet

Skolnämnden i korthet - februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens sammanträde den 15 februari 2024.

Årsberättelse 2023 

I början av varje år redovisar skolförvaltningen de resultat från året som har varit i form av en årsberättelse. Här kan du ta del av några av de viktigaste slutsatser att ta med från 2023.

En positiv trend i de lägre årskursernas kunskapsresultat

  • Hög andel barn 1-5 år är inskrivna i förskolan. 
  • Resultaten i förskoleklass har förbättrats.  
  • Resultaten på nationella prov i åk 3 har ökat något.  
  • I åk 6 svenska som andraspråk har resultaten höjts avsevärt 

Pojkar fortsätter ha svårare att nå utbildningens mål än flickor

  • Elevernas utveckling mot utbildningens mål generellt försämras. Särskilt tydligt är det bland pojkar.
  • 25 % av pojkarna i åk 9 blev inte behöriga till gymnasiet 2023.

Under 2023 har skolnärvaron ökat i alla skolformer

  • Kulturskolan samverkar med elevhälsan kring elever med problematisk skolfrånvaro.
  • Eleverna upplever generellt att tryggheten är god, men studieron upplevs fortfarande som mindre bra.

Fortsatt fina resultat på gymnasiet

  • Andel elever med gymnasieexamen inom fyra år har sjunkit men tillhör de 25 % bästa kommunerna i riket.
  • Måluppfyllelsen är god i anpassad gymnasieskola, liksom föregående år.

Förskoleklassorganisation för läsåret 2024/2025 

Skolnämnden beslutade att förskoleklassorganisationen för år 2024/2025 ska se ut enligt följande: 

7 förskoleklasser i centralorten fördelat på två klasser var på Djurgårdsskolan, Stenstalidsskolan, Södermalmsskolan samt en klass på Strandskolan.  

Mellan den 19 februari och 3 mars är skolvalet öppet för vårdnadshavare vars barn ska börja i förskoleklass till höstterminen. Du kan läsa mer om skolvalet här. 

Åtgärder för budget i balans 

Skolnämnden ger skolförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på besparingar på 20 miljoner kronor.  Ett minskande elevunderlag i kombination med ökade kostnader har lett till att förvaltningen nu behöver ta fram nya lösningar för att krympa underskottet. 

 - Vi har förståelse för att detta kan skapa oro hos personal, elever och föräldrar, men allt måste tittas på. Från skolnämndens sida är arbetet med ökad måluppfyllelse det allra viktigaste, samtidigt som vi klarar ekonomin. Då behöver vi tänka till, undersöka, utreda. Vi vill att alla de pengar vi tilldelas för skolverksamheten används på allra bästa sätt, för att skapa rätt förutsättningar och för att få de lyckligaste barnen vi kan få, säger Ulf Engström, skolnämndens ordförande.

Skolförvaltningen ska presentera sitt förslag på åtgärder för en budget i balans på nämndsammanträdet i april.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från skolnämnden.