Till innehållet

Luftkvalitet

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luftföroreningar är ämnen i luften som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. De kommer av utsläpp från vägtrafiken, uppvärmning av lokaler, småskalig vedeldning och utsläpp från industrin. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från andra länder.

Du kan bidra till bättre utomhusluft genom att gå eller cykla, samåka eller resa kollektivt istället för att ta bilen. Tänk också på att inte låta bilden stå på tomgång.  

Luften i Kristinehamn

I Kristinehamns tätort är trafiken den främsta källan till luftföroreningar. Det visar mätningar gjorda av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Föroreningarna som mätts är kvävedioxid, partiklar och bensen.

Kvävedioxid

Kvävedioxid bildas vid förbränning. Stora källor är biltrafik, sjöfart och arbetsmaskiner. Kvävedioxid påverkar lungfunktionen och ökar risken för luftvägsinfektioner. Astmatiker är särskilt känsliga.

Partiklar

Den största källan till partiklar (PM10) bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck. Partiklar (PM10) genereras även till följd av utsläpp av till exempel sulfater, nitrater, organiska ämnen och sot som sker genom vägtrafiken samt förbränningen av biobränslen och oljeprodukter.

Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar.

Bensen

Bensen är ett flyktigt ämne som är cancerframkallande. De huvudsakliga källorna till bensen är utsläpp från motorfordon, avdunstningsförluster under transport, distribution och lagring av petroleumprodukter samt utsläpp i samband med eldning av ved.

Genomförda mätningar

Kristinehamns kommun ingick i ett samverkansområde för luftmätningar i Värmland mellan 2012 och 2014. Hösten 2015 skrevs ett nytt samverkansavtal mellan Värmlandskommunerna som gäller mellan 2016-2020.  

Värdena för de föroreningar som mätts, har varit under de gällande miljökvalitetsnormerna. 

Ämne som mätts År
Kvävedioxid  2013
Bensen 2014
Partiklar (PM10) 2014, 2016

 

Kartläggning av luftkvaliteten i Kristinehamns kommun

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet. Det finns riktlinjer för vad som anses vara god luftkvalitet. Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) anger nedre utvärderingströsklar (NUT) för luftkvalitet och miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. NUT är ett verktyg med tröskelvärden för utvärdering av luftkvalité, medan MKN är lagstadgade gränsvärden för luftkvalité. Det finns även en övre utvärderingströskel för utvärdering av luftkvalitet. Vid de tillfällena halterna i luft överstigit NUT i Kristinehamns kommun har de legat under den övre utvärderingströskeln.

Kristinehamns kommun har drygt 24 300 invånare och ingår i samverkansområde för luftkvalitet Luftsamverkan Värmland. Ett samverkansområde arbetar tillsammans med att kontrollera luftkvalitet med stöd av § 26 i luftkvalitetsförordningen. Förutom den inledande kartläggningen är kommuner i ett samverkansområde som inte utför kontinuerlig mätning av luftkvalitet skyldiga att varje år rapportera en objektiv skattning av kommunens luftkvalitet till Naturvårdsverket.

Rapport över kartläggningen

Kontaktuppgifter

Louise Jedehulth - miljö- och hälsoskyddsinspektör
louise.jedehulth@kristinehamn.se

0550-882 12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".