Till innehållet

Schaktmassor och konstruktionsmassor

Strandmossens avfallsanläggning har ingen deponering av schaktmassor. Vi tar endast emot lämpliga massor som kan användas till sluttäckning av nedlagd deponi eller som konstruktionsmaterial på anläggningens område (alltså för återanvändning för anläggningsändamål). Anläggningen har även miljötillstånd med villkor gällande hur stor mängd massor som får förvaras på området samtidigt vilket kan begränsa möjligheten för hur mycket massor som kan tas emot.

Utifrån eget behov, ifyllt mottagningsdokument, tillståndsvolymer, möjlighet till lagring och bedömningen av risken för föroreningar tas beslut om massorna kan mottas på Strandmossen.

För att kunna göra denna bedömning ska ett ifyllt mottagningsdokument ha inlämnats till anläggningen, senast två veckor innan avlämning av massor.

Efter det tas ställning till om det krävs ytterligare information om massorna och om anläggningen har behov av att ta emot massorna.

Strandmossen tar inte emot följande fraktioner:

  • Asfalt
  • blöta massor
  • förorenade massor
  • jord innehållande rester av invasiva växter.

Vid avlämning utförs slumpmässiga stickprov på massorna. Om bedömningen görs att massorna inte uppfyller kraven kommer de att avvisas och avlämnaren debiteras för eventuella kostnader.

Det är du som avfallslämnare som har det övergripande ansvaret för att avfallet tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det är också du som avfallslämnare som är den som måste klargöra om provtagning av massorna behöver, därefter hur de ska hanteras och på vilket sätt de påverkar miljön. Ska massorna lämnas för återanvändning, så som är fallet om massorna lämnas till Strandmossen, ska de vara kontrollerade för det syftet. För att avlämnandet ska ske så smidigt som möjligt är det är viktigt att du som avfallslämnare har skaffat dig tillräcklig kunskap för att kunna fylla i de frågor som finns i Mottagningsdokumentet sanningsenligt och på ett korrekt sätt.

Tänk på att du som verksamhetsutövare är skyldig att ha kontroll på vilka krav du omfattas av. I vissa fall kan masshanteringen omfattas av informations- anmälnings- eller tillståndsplikt. Vid behov kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information.

Samtliga massor som kommer från områden där det finns misstanke om eventuell förorening, eller där det råder osäkerhet kring vad som kan ha funnits på platsen, ska vara provtagna och utvärderade innan de tas emot på Strandmossen. Bedömningen om provtagning behövs eller inte görs utifrån det mottagningsdokument som lämnas till anläggningen i god tid innan avlämningen av massorna. Inga massor tas emot utan att detta dokument har lämnats in och granskats.

Provtagning ska utföras med syfte att klassa massorna inför återvinning och i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning ”Undersökning av avfallets innehåll och egenskaper”, version 3, 2023. I de flesta fall krävs analys av både lakbarhet och totalhalter. 

Provtagning ska ha utförts av sakkunnig och på sådant sätt att analysen är representativ för den volym massor som ska lämnas. Antal prover och provtagningssätt ska kunna redovisas av avlämnaren i samband med att inlämning av provtagningsresultat. Provning kan ha utförts genom prov på uppgrävda massor eller genom markprov om dessa bedöms ge tillräcklig kunskap om massornas innehåll och egenskaper.

Massor som tas emot ska innehålla föroreningshalter som underskrider nivåerna som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, tabell 6, avseende totalhalter och utlakning. Analys ska ha gjorts av ackrediterat laboratorium. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".