Till innehållet

Visionen för stadskärnan

Tillsammans har vi skapat en vision som ska vara tydlig och inspirerande så att vi kan utveckla en mer attraktiv och välkomnande stad. Den ska ligga till grund för en fortsatt och utvecklad samverkan mellan både privata och offentliga aktörer.

Visionen beskriver i grova drag en viljeriktning för hur vi vill att vår stadskärna ska upplevas. En del av arbetet som redovisas i visionen som till exempel den nya stadsparken, ombyggnad av torgen, åtgärder för att snygga till Kungsgatan, arbete för att stärka handeln är redan klart eller pågår för fullt.

Dialogen med medborgarna visar tydligt vilka kriterier som är viktigast. Därför har vi tagit hänsyn till dessa sju områden när vi skapade visionen: Trygghet, trivsel, utbud, tillgänglighet, folkliv, inkludering och mötesplatser.

Här kan du läsa Vision för Kristinehamns kommuns stadskärna 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".