Till innehållet

Sortera ännu mera!

Från 2024 är det krav på utsortering av bioavfall enligt Avfallsförordningen, vilket inkluderar matavfall. Detta gäller både verksamheter och hushåll.

Det innebär att det är obligatoriskt att sortera ut matavfall, i första hand genom ett sorterat abonnemang med ett brunt och ett grönt kärl. Vi erbjuder därför inte abonnemang för blandat/osorterat restavfall längre.

Abonnemang med godkänd hemkompost finns fortfarande kvar. Om du inte vill ha ett sorterat abonnemang utan hellre föredrar att sortera ditt matavfall via hemkompost har du möjlighet att ansöka om det här. Villkoret för abonnemang hemkompost är att organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året. Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Varför är det obligatoriskt?

Idag sorteras knappt 48 procent av det matavfall som vi inom Kristinehamns kommun skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i detta arbete. För att producera livsmedel används stora mängder vatten, energi, konstgödsel och kemikalier. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Dessutom är det förstås god ekonomi både för hushållet och samhället. Den biogödsel som skapas kan ersätta en del av den konstgödsel vi idag importerar så även här är det en vinst för samhället.

Sortera ännu mera!

Det bästa för miljön är att inte slänga mat alls. Med ett sorterat abonnemang är det enklare att se hur mycket matavfall som slängs. Är du osäker på vad som är matavfall och inte kan du läsa mer här.

 

Varför ska jag sortera allt mitt avfall?

När du återvinner ditt avfall sparar du resurser och energi och minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Din gamla konservburk kan bli till nya delar till din bil och din återvunna syltburk kan bli en ny glasflaska.

Alla hushåll ska enligt avfallsförordningen sortera ut och återvinna förpackningar och tidningar. Även elavfall, däck och batterier ska sorteras ut och lämnas till särskild insamling. Syftet är att vi ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Genom att återvinna bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvalitén försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan återvinnas hur många gånger om helst. Vi har alla ett ansvar för jordens resurser. Det som hamnar i restavfallet brinner bara en gång, men det som återvinns får flera nya liv.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".