Till innehållet

Ansök om plats, hantera uppgifter

Ett barn som är skrivet i Kristinehamn kan få plats inom barnomsorgen från ett års ålder. Barnet kan få plats när vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig med ett annat barn. Är du som vårdnadshavare sjukskriven finns det ingen generell regel som styr vad som gäller, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om det finns särskilda skäl kan även barn som är skrivna utanför kommunen få placering.

Här hittar du alla digitala tjänster som rör barnomsorg. Här kan du till exempel:

Till dig som har barn som ska börja förskoleklass hösten 2024

Ansöka om fritidshemsplats

Om du arbetar eller studerar och ditt barn därför har omsorgsbehov före eller efter förskoleklassen i höst, påminner vi om att du behöver ansöka om plats på fritidshem senast 1 april, via digitala tjänsten ”Fritidshemsplats - ansökan och uppsägning”.

Lovfritids

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar med barn i åldern 6-12 år har möjlighet att ansöka om så kallat lovfritids. Det är en fritidsplats för dig som endast har behov av omsorg på lov och planeringsdagar.

Du ansöker om plats på lovfritids via den digitala tjänsten ”Lovfritids - ansökan” på kommunens webbplats för självservice.

I ansökan anmäler du det lov och antal dagar ditt barn behöver omsorg. För lovfritids betalar du en dagavgift för de dagar du ansökt om och blivit beviljad. När ditt barn fått en plats väljer du sedan själv hur du vill disponera dina dagar i vår digitala tjänst för barnschema.”Du kan även ansöka om lovfritids om behovet av omsorg endast är på vardagar när skolan är stängd. 

Säga upp förskoleplats

När ditt barn ska börja förskoleklass behöver barnets förskoleplats sägas upp. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att uppsägningen anmäls. Det räcker inte att bara säga till på förskolan eller familjedaghemmet. När du ska säga upp en plats i förskola eller familjedaghem använder du digitala tjänsten ”Förskoleplats/familjedaghem - ansökan, uppsägning och överflyttning”.

Platsen i förskola får behållas till och med vecka 30. Fritidshemmen börjar inskolning vecka 31.

På Kristinehamns kommuns webbplats finns all information du behöver när ditt barn ska börja förskoleklass.

Om du inte har möjlighet att använda de digitala tjänsterna finns pappersblanketter att tillgå på Barnomsorgskansliet. Ring 0550-881 43 eller 0550-882 50 så får du hjälp.

Förändringar av regler och taxa

Hösten 2020 beslutade skolnämnden om nya regler och taxa för barn- och skolbarnsomsorg. Beslutet innebär förändringar från 210101. 

Som förälder abonnerar du på en plats i barnomsorgen. Kostnaden för detta styrs av din sysselsättning, hushållets samlade inkomst, antalet barn och deras ålder. Att det finns ett aktuellt schema för barnens vistelsetider är väldigt viktigt för verksamhetens planering men påverkar inte kostnaden för placeringen.

Precis som tidigare gäller maxtaxa och för att din barnomsorgsavgift ska bli korrekt behöver vi veta din huvudsakliga sysselsättning. Vi ber dig därför lämna dessa uppgifter i vår digitala tjänst
Barnomsorg, anmälan om aktuell sysselsättning

Nytt från 2021 är att verksamheten i familjedaghem upphör från hösten samt möjligheten att ansöka om Lovfritids för barn 6-12år som inte har behov av fritids under skoldagar.

Beräkna preliminär omsorgsavgift

Du kan redan nu ta reda på din preliminära barnomsorgsavgift genom att använda vår digitala tjänst

Vad kostar platsen?

Du som är föräldraledig

Du som är föräldraledig kan välja mellan två olika placeringsformer för syskon 3-5 år. Om barnet enbart är i förskolan under höst- och vårtermin utgår ingen avgift. Om barnet ska vara på förskolan även under hela eller delar av jul- och sommarlovet utgår ordinarie full avgift under loven.

Här kan du läsa dokumentet ”Regler och avgifter för barnomsorg och fritidshem 2021” i sin helhet.

Du som är föräldraledig, med yngre syskon till barn på förskolan som är över tre år, behöver själv anmäla att du är föräldraledig via följande e-tjänst:

Anmälan om aktuell sysselsättning 

Nedan finns vanliga frågor och svar om barnomsorg. Hittar du inte svar på det du söker finns kontaktuppgifter till vårt kansli längre ner på sidan.

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det är svårt att svara på hur lång tid det tar i varje enskilt fall. Beroende på arbetsbelastningen och hur många platser det finns på förskolan, så kan det ta olika lång tid att få besked. I perioder när många söker förskoleplats kan det också ta längre tid. Vi arbetar dock alltid för att du ska få ett svar så snabbt som möjligt. 

Vi använder oss av maxtaxa för barnomsorg och skolbarnsomsorg. Kostnaden beräknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt och påverkas även av din aktuella sysselsättning, antal barn och deras ålder.

Vid växelvis boende och då båda hushållen har del i platsen betalar var och en utifrån sitt hushålls inkomst.

Vid kostnad för flera barn betalar man högst avgift för det yngsta barnet.

Barn 1 kostar högst 1645 kronor.
Barn 2 kostar högst 1097 kronor.
Barn 3 kostar högst 548 kronor.

Du betalar aldrig mer än gällande maxtaxa tillsammans. Från och med september det året barnet fyller 3 år blir det en rabatt på avgiften på grund av det som kallas för allmän förskola.

I vår nya e-tjänst "Vad kostar platsen?" kan du beräkna den preliminära avgiften för förskole- och fritidshemsplats i Kristinehamns kommun. 

Avgiften betalas 12 månader per år och så länge barnet har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.

En plats i förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen kan inte sägas upp under sommarmånaderna om behov av omsorg finns inom samma verksamhet efter sommarperioden

I de fall ett eller flera barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare ska ni var för sig ansöka om barnomsorg utifrån varje familjs behov. Ett barn har endast en plats vilket innebär att vårdnadshavarna delar på platsen.

Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner kan barnet bara erbjudas plats i den kommun som barnet är skrivet.

De fristående förskolorna Sjöängen och Gläntan har egna köer, vänd dig direkt till Sjöängen eller Gläntan. Övriga förskolor ingår i kommunens kö.

Ja, vi tycker att det är bra att du besöker våra verksamheter. Du vänder dig direkt till den förskola som du är intresserad av.
Kontaktuppgifter till förskolor

Vi arbetar alltid för att du ska få den barnomsorgsplats som du vill ha. Om vi inte kan erbjuda dig önskad plats från det datum du vill, så har du möjlighet att stå i kö för överflyttning till det alternativet du helst vill ha. 

Om du tackar nej till ett platserbjudande gör förskolechefen en bedömning av dina skäl. Utifrån det tas beslut om ny kötid, eller om barnet ska stå kvar på sin tidigare köplats. 

Ja, vi har barnomsorg på obekväm tid på avdelningen Humlan på Äventyrets förskola. Här kan du få plats efter särskild prövning. Läs mer om Humlan

Barnomsorg och skolbarnsomsorg erbjuds helgfri måndag – fredag, vanligtvis 6.30-18.30. Barn som regelbundet har behov av omsorg under kvällar, nätter och helger kan söka plats på Humlan.
Några dagar per år stänger verksamheten för utbildning och planering. Alternativ barnomsorg/skolbarnsomsorg erbjuds då vid behov.

Ja. Om du vill byta förskola för ditt barn så kan du ansöka om det, antingen direkt på webben eller via blankett. 

Uppsägning av plats inom barnomsorg eller skolbarnsomsorg ska göras senast en månad innan det att du vill att platsen ska upphöra.

Du säger upp platsen antingen direkt på webben eller via blankett.

Vi har en verksamhet som bidrar till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Läs mer om modersmål

För att avgiften ska blir rätt genomför skolförvaltningen varje år inkomstkontroller hos Skatteverket. Då jämförs den inkomst hushållet anmält med taxerad inkomst.

Det är viktigt att du uppdaterar din inkomst om den förändras, för att undvika att du får en retroaktiv faktura vid inkomstjämförelse. Det kan du göra direkt på webben eller via blankett. 

Kontaktuppgifter

Rose-Marie Jern - nämndsekreterare

0550-882 50

Helén Svensson - barnomsorgsadministratör
helen.svensson1@kristinehamn.se

0550-881 43

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".