Till innehållet

Kristinehamns första hållbarhetsrapport

Med mycket stolthet presenterar vi vår första hållbarhetsrapport. Här beskrivs nuläget för Kristinehamn i förhållande till de globala målen i Agenda 2030.

– Vi har sett fram emot den här rapporten, säger Annette Borneland, ekonomichef på kommunledningsförvaltningen i Kristinehamns kommun. Hållbarhetsmålen är en viktig del av vår styrmodell och rapporten blir ett bra underlag när vi jobbar mot målen.

Hållbarhetsrapporten är en nulägesbild av Kristinehamns kommuns utveckling inom Agenda 2030 och de 17 globala målen. Det är en del av kommunens samhällsansvar att vara med och förverkliga agendan. Då behövs en nulägesbild för att veta hur kommunen bidrar idag och utifrån det ta reda på hur vi kan bidra ännu mer.

Fokuset ligger både på platsen Kristinehamns kommun och organisationen Kristinehamns kommun och vill ge en bred bild på områden som är viktiga för att Kristinehamn utvecklas i en hållbar riktning.

Hur ligger Kristinehamn då till?

Av de 17 målen är statusen god i 2 av målen, neutral i 5, utmanande i 7 och betydligt utmanande i 3.

De 2 målen där Kristinehamn har med god status i förhållande till Agenda 2030 är ”Hållbar energi för alla” och ”Fredliga och inkluderande samhällen”.De 3 mål där kommunen har störst utmaningar för att nå målen i Agendan är ”Ingen fattigdom”, ”Jämställdhet” och ”Minskad ojämlikhet”.

Läs en summering av nuläget i Krisitnehamns kommun här.

 

– Hållbarhetsrapporten visar på flera områden med stora utmaningar i vår kommun. Att vända utvecklingen till en mer hållbar framtid är en uppgift för både den kommunala organisationen och de goda kommersiella och ideella krafter som finns i kommunen. Kristinehamn har möjlighet att vara en bra plats att bo, leva och verka på, om vi tillsammans arbetar för en positiv utveckling, säger Martin Willén, kommundirektör.

För att uppnå målen i Agenda 2030 behövs engagemang från både politiker och medarbetare i Kristinehamns kommun. Alla invånare, näringslivet och civilsamhället är också viktiga för ökat samarbete, samtal och innovation.

– Det som är nytt med vår hållbarhetsrapport är att vi tar ett helhetsgrepp och att vi får alla hållbarhetsperspektiv samlade. Det gör det ännu tydligare att vi behöver arbeta tillsammans i stort och smått för att lösa utmaningarna och skapa ett mer hållbart samhälle. Alla behövs! säger Annette Borneland.

Läs hållbarhetsrapporten

Hållbarhetsrapporten ligger på kommunens webbsida både som nedladdningsbar PDF och som webbsidor där du kan läsa hur Kristinehamn ligger till inom varje globalt mål. Det är meningen att rapporten ska kunna läsas av många och fungera som ett underlag för beslut och planering inom kommunen, men också användas som ett allmänt kunskapsunderlag.

Läs rapporten som PDF här.

Här finns hållbarhetsrapporten att läsa om på Kristinehamn.se.

 

Förklaring: Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är FN:s globala mål som antogs av FN:s generalförsamling 2015, där medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till år 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål som syftar till att:

• utrota fattigdom och hunger.
• förverkliga mänskliga rättigheter för alla.
• uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.
• säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs mer om de globala målen här.