Till innehållet

Försvarsmaktens återetablering – ”Det är ett strategiskt viktigt steg närmare målet”

Kristinehamns kommun står redo inför Försvarsmaktens återetablering på orten. I dagarna har försvaret påbörjat sin rekrytering av personal, och på kommunen ser man fram emot det arbete som nu rullar igång på allvar.
– Det går knappt att ens föreställa sig vad detta innebär för Kristinehamn. Det är faktiskt hissnande när man tänker på möjligheterna som kommer med den här typen av satsning, säger Martin Willén, kommundirektör i Kristinehamns kommun.

Försvarsmakten har räknat med att anställa minst 125 personer i Kristinehamn de närmsta åren och de befattningar som nu söks kommer vara navet i uppbyggnaden av Bergslagens artilleriregemente A9. Till detta kommer sedan alla rekryter som löpande ska utbildas på plats. Kommunen räknar med att återetableringen av regementet kommer innebära många nya arbetstillfällen. Utöver de som anställs direkt av Försvarsmakten kommer behovet av näringsliv och service öka när fler flyttar till och börjar arbetar på orten.

– Det här är ett strategiskt viktigt steg närmare målet. För Kristinehamns kommun innebär återetableringen inte bara ett nytt regemente, vi ser det som mycket större än så. Att försvaret nu börjar rekrytera medarbetare innebär att många människor kommer flytta hit, vilket är mycket positivt ur flera aspekter. Det här kommer bland annat föra med sig att fler bor, lever och verkar här. Att fler får en relation till Kristinehamn. Och det är något vi är mycket glada för, säger Martin Willén.

Kraftsamlar tillsammans

För kommunen innebär återetableringen också ett arbete för att skapa engagemang och forum där goda idéer kan födas och gro. Flera dialogmöten planeras redan under hösten där kommunen kan möta andra aktörer, så väl i Kristinehamn som i närregionen, för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Det är ett exempel på en kontaktyta som nu skapas för att göra återetableringen så bra som möjligt.

– Nu kraftsamlar vi tillsammans med bland annat näringslivet för att se vilka åtgärder vi kan börja sjösätta för att underlätta för de personer, med tillhörande familjer, som kommer att söka sig till vår kommun, säger Martin Willén.