Till innehållet

Nu är det tydligare hur kommunen ska bli mer digitala

Nyligen beslutade kommunstyrelsen om en målbild som konkretiserar vilka steg kommunen behöver ta för att bli mer digitala. Målbilden tydliggör Digitaliseringspolicyn som antogs 2020 som beskriver de övergripande målen för vår digitalisering.

Digitaliseringen av Kristinehamns kommuns verksamheter innebär att vi ska använda digital teknik för att förbättra och effektivisera offentliga tjänster och service. I och med att Målbilden för digitalisering är beslutad har vi nu tydligare direktiv när vi förbättrar och förnyar vad vi erbjuder våra medborgare, företagare, turister och andra som finns i Kristinehamn.

– Målet är dels att Kristinehamn ska stärka sin närvaro i det digitala samhället, dels att vara en del av lösningen av de framtida utmaningar som Kristinehamn står inför,” säger Kia Lagerqvist, digitaliseringschef på Kristinehamns kommun.

Målbilden är indelad i fem olika avsnitt; förbättrad service, digital infrastruktur, innovativ kultur, hållbar och attraktiv kommun samt ökad omställningsförmåga. Varje avsnitt består av en beskrivning av målbilden och anger styrande principer för att nå målbilden.

Verktyg för att möta kommunens utmaningar

Att digitalisera är ett viktigt och nödvändigt sätt att lösa de stora utmaningar som vi står inför. Undersökningar från bland annat SKR visar att det kommer finnas för få personer att anställa i flera branscher framöver.

Det är redan nu svårt att hitta personal till exempelvis vård och omsorgsyrken. Personalbristen ökar samtidigt som andelen äldre i kommunen blir fler, som i sin tur skapar ett ökat behov av vård, omsorg och service. Det innebär att färre anställda kommer att behöva göra mer för fler, samtidigt som kommunen får mindre pengar att röra sig med eftersom andelen arbetande som betalar skatt här blir färre över tid” förklarar Katarina.

Att anamma och nyttja digital teknik som möjliggör effektivare arbetsplatser där personalen använder arbetstiden till sådant som skapar direkt värde, eller där medborgare enklare löser ärenden själva är viktiga lösningar.

Digitalt samhälle

Kristinehamns kommuns målbild för digitalisering tar upp flera viktiga förutsättningar för att lyckas skapa ett inkluderande digitalt samhälle. Delaktighet i det digitala samhället är en demokratifråga. Kommunens verksamheter, medarbetare och medborgare får en allt större förståelse av vad omställningen innebär och vilka fördelar som finns, men det finns många kvar att nå med kunskap om vad digitaliseringen av kommunal verksamhet innebär.

Ny teknik kan stärka individernas förmåga, förutsättningar för att navigera och vara delaktiga i ett samhälle om det byggs metodiskt.  Men om kommunen inte är med och formar det digitala samhället och våra erbjudanden till medborgarna kan det leda till en ojämlik tillgång till service, vård och omsorg. Kraven ökar ju också när det hela tiden utvecklas nya, digitala lösningar” säger Kia Lagerqvist.

Människan i centrum

Ny teknik kommer inte att fullständigt ersätta personalen eller den mänskliga kontakten. Det handlar snarare om att komplettera och stärka upp arbetsuppgifter som kan göras på enklare, snabbare eller smartare sätt. Vissa arbetsuppgifter kan ersättas och på så sätt frigöra tid för arbetsuppgifter som bättre hanteras av en människa.


Ta del av målbilden för digitalisering som helhet på www.kristinehamn.se/mal-med-digitaliseringen.  Lyssna också gärna på podden Våga digitalt där vi berättar om olika initiativ där vi utvecklar vår verksamhet med digital teknik.