Till innehållet

Mobila hastighetsdisplayer uppmärksammar trafikanter

I ett försök att öka trafiksäkerheten har vi nyligen installerat mobila hastighetsdisplayer, just nu är dessa placerade i Ölme samhälle. Displayerna har som mål att synliggöra aktuell hastighet för bilförare och de gällande hastighetsbegränsningarna.

Hastighetsdisplayerna är placerade för att vara så synliga som möjligt med hänsyn till terräng och vägstruktur. En noga övervägd placering gör att de inte bara är effektiva på dagtid utan också under kvällar och nätter.

Syftet med dessa mobila hastighetsdisplayer är att skapa medvetenhet hos förare om deras hastighet och de rådande hastighetsbegränsningarna. De kommer att användas i närheten av skolor och på vägsträckor där det har inkommit många klagomål om höga hastigheter, som till exempel Karlstadvägen, Östra och Västra Ringvägen där det ofta förekommer höga trafikflöden och hastigheter.

– Vi planerar att flytta de mobila hastighetsdisplayerna till Djurgårdsvägen när beläggningsarbetet där är avslutat. Med tanke på att nya belagda vägar ofta lockar till högre hastigheter, säger Monica Söderlund, trafikhandläggare Kristinehamns kommun.

Bil som kör framför en hastighetsdisplay. Foto: Kristinehamns kommun

Tidigare erfarenheter visar att dessa mobila hastighetsdisplayer har bäst effekt under cirka två veckor, eftersom förare snabbt vänjer sig vid deras närvaro. Planen är att varje display kommer att vara uppe i ungefär två veckor och sedan flyttas till olika platser för att bibehålla sin effektivitet.

 –  På så sätt kan vi höja medvetenheten om hastighetsbegränsningarna och säkerheten på vägarna i Kristinehamns kommun, avslutar Monica Söderlund.