Till innehållet

Kommunen lyfte tidigt oro kring KTIC

KTIC är en totalentreprenad och regleras via ett av de avtal som är standard inom den här typen av byggprojekt. Totalentreprenad innebär att det är entreprenören som bär ansvar för projektering, konstruktion och uppförande av byggnaden. Avtalet reglerar entreprenörens ansvar men begränsar också beställarens möjligheter att styra och påverka inom pågående projekt.

Kristinehamns kommun lyfte tidigt under byggprocessen en oro för bland annat känsliga byggdelar som inte har väderskyddats på rätt sätt. På samma sätt väckte vi också frågor som rör stålkonstruktionen med start vintern 2018. Med anledning av vår oro valde vi också vid samma tidpunkt att anlita en vi en extern besiktningsman med spetskompetens inom detta fält. Därefter genomförde vi under pågående byggnation ett antal förbesiktningar. Förbesiktningar är vanligt förekommande inom byggprojekt, men att beställaren själv initierar och driver en så pass omfattande kontrollverksamhet som gjorts inom byggprojektet KTIC är mycket ovanligt.

Förbesiktningarna visade allvarliga anmärkningar på stålkonstruktionen, dessutom saknades viktig och avgörande dokumentation kring stålstommen. Detta skapade ett större informationsbehov hos Kristinehamns kommun, ett informationsbehov som entreprenören inte kunde möta på ett tillfredställande sätt men som ska kunna redovisas enligt avtalat regelverk. Man kunde helt enkelt inte styrka eller förklara varför man har valt att göra de avvikande konstruktionslösningar som nu var genomförda.

Under större delen av byggtiden har kommunen i sin roll som beställare vid upprepade tillfällen påtalat sin oro för två problemområden för entreprenören. Denna oro har inte tagits på allvar, inte heller har några omfattande åtgärder vidtagits för att hantera de frågor som har varit aktuella. Med hjälp av en jurist har vi däremot försökt komma tillrätta med de påvisade problemen, trots att vårt kontrakt med byggföretaget ger entreprenören ett relativt fritt spelrum.

Nu efter avslutad slutbesiktning har kommunen, på eget initiativ, fortsatt att utreda de problem som man tidigt uppmärksammat. Med hjälp av etablerade experter inom respektive sakområde behöver vi nu ta fram en handlingsplan för hur vi går vidare. Genom hela den här processen har Kristinehamns kommuns fokus varit att säkerställa att de nya lokalerna går att använda på ett tryggt sätt utan risk för elevernas, medarbetarnas och besökarnas säkerhet och hälsa. Det perspektivet är nu viktigare än någonsin.

 

Andreas Rudsvik, förvaltningschef tekniska förvaltningen

Sofia Elfström, projektchef tekniska förvaltningen