Till innehållet

Fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall

I Kristinehamns kommun är det fortsatt tillåtet att elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller också för majbrasor eller valborgsmässoeldar.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms förutom livsmedels- eller köksavfall också trädgårds- och parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Eldning av trädgårdsavfall

De nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten eller lämnas till en återvinningscentral. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar och annat trädgårdsavfall.

I Kristinehamns kommuns renhållningsanvisningar framgår att ihopsamlat trädgårdsavfall i första hand ska återvinnas genom kompostering på den egna fastigheten eller lämnas till kommunens återvinningscentral. Om torrt trädgårdsavfall inte lämpligen kan omhändertas på annat sätt får mindre mängder eldas på den egna fastigheten om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du ansvarar själv för att vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för att hindra att elden sprider sig.

Eldning av invasiva arter

Eldning av invasiva arter eller parkslide får ske på den egna fastigheten om det kan ske utan risk för spridning av växtdelar och om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. I annat fall ska sådana växtdelar lämnas till kommunens återvinningscentraler och hanteras enligt anvisningar för invasiva växter och parkslide.

Du kan läsa mer om invasiva växter och dess hantering här på vår hemsida.

Valborgsmässofirande med majbrasa

Miljö- och byggnadsnämnden jobbar med att tolka den nya lagstiftningen. Tills vidare bedömer nämnden att ingen dispens behöver sökas hos oss för att anordna en majbrasa. Vid anordnandet av en majbrasa eller en valborgsmässoeld behöver du ta hänsyn till andra bestämmelser så som ordningslagen eller föreskrifter om förbud mot eldning.

Du hittar mer information via länkarna nedan.

Hämtning av trädgårdsavfall

Öppettider Strandmossen

Ansöka om att anordna evenemang

Råd om eldning räddningstjänsten

Kommunens renhållningsföreskrifter