Till innehållet

Årets andra näringslivspolitiska råd

Den 12 juni 2023 var det dags för årets andra träff för näringslivspolitiska rådet i Kristinehamns kommun. Ansvariga politiker och tjänstepersoner samlades i Kristinehamn Innovation Parks lokaler och dagens tema var försvarsetableringen samt Kristinehamns roll i totalförsvaret.

Petra Hallberg Rudsvik, planarkitekt, berättade om planområdet kopplat till A 9. Planuppdraget började mars 2022 och består av olika delar – trafik, buller och risk, arkeologi, geoteknik, naturvärdesinventering, dagvatten, förorenad mark och massbalans. Det har även startas igång ett projekt kring infrastruktur tillsammans med Fortifikationsverket.

Martin Willén, kommundirektör, berättar om processen fram till ett beslut om en återetablering av A 9 och hur Kristinehamns kommun tillsammans med Karlstad kommun, Karlskoga kommun, Region Värmland och Region Örebro län arbetade tillsammans för ett försvarsbeslut. Starka argument var bland annat starkt geografiskt läge, god infrastruktur och tillgång till kompetens, samarbete och utvecklingsverksamheter. Han pratade även om vikten i att fortsätta arbeta med detta stråk ur ett totalförsvarsperspektiv.

Näringslivspolitiska rådet är en av de insatser som Kristinehamns kommun genomför som en del i kommunens arbete med samhällsbyggnadsprocessen. Rådet träffas fyra gånger per år med syftet att jobba med näringslivsfrågor på en systematisk och strategisk nivå. Arbetet leds av kommunens näringslivschef Madelen Richardsson.